20201214_ocmw_rmw_bekendmaking_websiteAfbeelding 1


BEKENDMAKING


De Voorzitter van het Vast Bureau,

Conform artikel 285§1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;


BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK


dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijeen is gekomen op 14 december 2020 in het gemeentehuis te Zonnebeke en onderstaande besluiten heeft genomen. Deze besluiten werden gepubliceerd op de website van de gemeente Zonnebeke en conform art. 330 gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

LIJST MET BESLUITEN

1. Vaststelling 2e wijziging meerjarenplan 2020 -2025 / deel OCMW

src="/Bestuur/Bekendmakingen/Besluitenlijsten/Besluitenlijst_raad_voor_maatschappelijk_welzijn%3A3UcFfzfDR3-wM6KbzpG0cg/20201214_ocmw_rmw_bekendmaking_website.std?subobjectname=dsimg__8c4f5d89.jpg" De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel over het OCMW vast.

2. Goedkeuring inwerkingtreding van de nieuwe werkwijze m.b.t. het aanleveren van de documenten voor de raad voor maatschappelijk welzijn conform het huishoudelijk reglement

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe werkwijze m.b.t. het aanleveren van de documenten voor gemeenteraad conform het huishoudelijk reglement goed.

3. Kennisname rapportering klachten 2020 - OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de geregistreerde klachten van het OCMW in 2020. Voor 2020 waren er geen klachten te registreren.

4. AUDIO - Kennisname verslag Algemene Vergadering van 29.09.2020

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag


Conform de bepalingen in het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website (klik hier).
Conform art. 287 en art. 332 van het Decreet Lokaal bestuur kan men tegen bovenstaande besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij de toezichthoudende overheid (klik hier).

Met oprechte hoogachting,

De Algemeen Directeur


ALAIN WYFFELS

De Voorzitter van het Vast Bureau

Afbeelding 2

DIRK SIOENGemeentebestuur Zonnebeke • Langemarkstraat 8 • BE-8980 Zonnebeke

 051 48 00 60 •  051 78 07 40 •  info@zonnebeke.be •  www.zonnebeke.be