20210111_ocmw_rmw_bekendmaking_websiteAfbeelding 1


BEKENDMAKING


De Voorzitter van het Vast Bureau,

Conform artikel 285§1 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;


BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK


dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijeen is gekomen op 11 januari 2021 in het gemeentehuis te Zonnebeke en onderstaande besluiten heeft genomen. Deze besluiten werden gepubliceerd op de website van de gemeente Zonnebeke en conform art. 330 gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.

src="/Bestuur/Bekendmakingen/Besluitenlijsten/Besluitenlijst_raad_voor_maatschappelijk_welzijn%3A3UcFfzfDR3-wM6KbzpG0cg/20210111_ocmw_rmw_bekendmaking_website.std?subobjectname=dsimg__8c4f5d89.jpg"LIJST MET BESLUITEN

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 14 december 2020

De raad keurt de notulen goed.

2. Kennisname ontslag van rechtswege van Agnes Denorme als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst. Verkiezing van kandidaat-opvolger Patricia Vandamme na onderzoek van de geloofsbrieven.

De raad neem kennis van het ontslag van rechtswege en verkiest de kandidaat-opvolger na onderzoek van de geloofsbrieven.

3. Reglement: Steun ter bestrijding van de uithuiszetting

De raad keurt het reglement goed.

4. Reglement inzake toekenning van Covid-steun

De raad keurt het reglement goed.

5. Reglement inzake toekenning van een toelage vanuit het Energiefonds - advies

De raad keurt het reglement goed.


Conform de bepalingen in het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website (klik hier).
Conform art. 287 en art. 332 van het Decreet Lokaal bestuur kan men tegen bovenstaande besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij de toezichthoudende overheid (klik hier).

Met oprechte hoogachting,

De Algemeen Directeur


ALAIN WYFFELS

De Voorzitter van het Vast Bureau

Afbeelding 2

DIRK SIOENGemeentebestuur Zonnebeke • Langemarkstraat 8 • BE-8980 Zonnebeke

 051 48 00 60 •  051 78 07 40 •  info@zonnebeke.be •  www.zonnebeke.be