Belasting op administratieve stukken en prestaties

Belastbare grondslag: afgifte van administratieve bescheiden (cf. art. 2 en 3 van reglement).

Tarief: afhankelijk van het document (cf. art. 2 en 3 van het reglement).

Looptijd: tot en met 31 december 2026.

Contactpersoon: diensthoofd burgerzaken, Caroline Degraeve - caroline.degraeve@zonnebeke.be 

Download reglement (GR 14 oktober 2019; publicatiedatum: 15 oktober 2019).

Raadpleeg het reglement met ingang van 1 januari 2022 (GR 13 december 2021; publicatiedatum: 20 december 2021)