20201214_GR_opruimen_sluikstort

PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE GEMEENTERAAD


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKEGemeenteraad van 14 december 2020


Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:Dossierbeheerder: Jeroen Coens

Nummer punt: 27926


Heffen van een belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente - aanslagjaren 2021 tot en met 2025

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41


Naam schepen:Sabine Vanderhaeghen

Bevoegd voor: Milieu

Naam behandelend ambtena(a)r(en):Jeroen Coens


Wetgeving

 • Decreet Lokaal Bestuur artikel 40

 • Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en wijzigingen

 • Het decreet van 28 april 1993 houdende de vaststelling voor het Vlaamse Gewest van regelen betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten;

 • Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15;

 • Het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);

 • Het materialendecreet van 14 december 2011;

 • Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 betreffende vaststelling van het Vlaams regelement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen (VLAREMA);

 • Het gunstig advies van de Milieuraad d.d. 24/02/2003;

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 en 19 december 1997 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen;

 • De gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, inzonderheid Hoofdstuk 1, Afdeling 2, artikel 5, § 1. tot en met § 6;


Documenten en voorgeschiedenis

 • Gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 december 2006 inzake heffen van een belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente geldig tot 31 december 2013.

 • Gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 november 2003 inzake heffen van een belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente geldig tot 31 december 2020.


Financieel

 • NVT


Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee


Visum

 • Niet van toepassing


Advies van de dienst en motivatie

 • Gunstig

 • Er bestond reeds een belastingreglement, maar dit was slechts geldig tot 31 december 2020. Het reglement wordt dan ook nu gewoon hernomen voor een periode van 1 januari 2021 tem 31 december 2025.


Stemming

Aantal ja stemmen

23

Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

Aantal nee stemmen

0


Aantal onthoudingen

0
Besluitvorming

Artikel 1

Definitie van sluikstorten: het wegwerpen van om het even welk voorwerp in het kanaal, de waterkommen, beken, grachten, stadsriolen of slikputten, in open of gesloten gronden, koeren of tuinen. Het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

Artikel 2

§ 1.   De belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente is een kohierbelasting ten laste van de in artikel 3 vermelde personen.

§ 2.  Er wordt een belasting gevestigd op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente, ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025.

Artikel 3

De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het materialendecreet, VLAREMA, de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 4

§ 1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van deze belasting als volgt vastgesteld:

- 0,65 euro per kilometer transport van de afvalstoffen;

- 18,60 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen van het sluikstort wordt ingezet;

- 37,20 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, …), inclusief chauffeur;

- 0,15 euro per kg opgeruimde afvalstoffen met uitzondering van KGA en voertuigbanden. Hiervoor bedraagt de prijs respectievelijk 1 euro/kg en 0,75 euro/kg.

§ 2. In ieder geval bedraagt de belasting niet minder dan 250 euro

§ 3. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de gemeente wordt het factuurbedrag van deze derde, vermeerderd met een administratieve kost van 75 euro, doorgerekend aan de in artikel 2 vermelde belastingplichtige.

Artikel 5

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 6

De in artikel 3 vermelde belastingplichtige beschikt voor de betaling van de belasting over een termijn van twee maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 8

De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en wijzigingen.

Artikel 9

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en zal overgemaakt worden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden overgemaakt aan de OVAM en het Departement Omgeving, afdeling Handhaving.Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe