Belasting voor het niet afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijk rioleringsnet of verkeerd lozen van afvalwater

Belastbare grondslag: inwoners die verkeerd aangesloten zijn op het rioleringsnet, verkeerd zuiveren of niet maximaal afkoppelen (vaststelling door afkoppelingsadviseur).

Tarief: €1.000.

Looptijd: tot 31 december 2020.

Contactpersonen:

Download reglement