Belasting voor het niet afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijk rioleringsnet of verkeerd lozen van afvalwater

Tarief: 1.000 euro

Contactpersonen:

Lees het reglement (GR 14 december 2020; publicatiedatum: 21 december 2020)