20201214_GR_afkoppelen_hemelwater

PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE GEMEENTERAAD


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKEGemeenteraad van 14 december 2020


Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:Dossierbeheerder: Jeroen Coens

Nummer punt: 27925


Belastingreglement voor niet afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijk rioleringsnet of verkeerd lozen van afvalwater - aanslagjaren 2021 tot en met 2025

Bevoegdheid

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41


Naam schepen:Dirk Sioen

Bevoegd voor: Milieu

Naam behandelend ambtena(a)r(en):Jeroen Coens


Wetgeving

 • Decreet Lokaal Bestuur artikel 40

 • Decreet Lokaal Bestuur artikel 41

 • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

 • De wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen;

 • De wet van 26 maart 1971 inzake bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gewijzigd bij decreten van 22 december 1995, 8 juli 1996, 12 december 1998, 21 december 2001, 24 december 2004 en 23 december 2005;

 • Decreet van 24 november 2004 inzake de saneringsplicht;

 • Besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn wijzigingen;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

Documenten en voorgeschiedenis

 • Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om te kiezen voor een jaarlijkse retributie voor wie niet correct afkoppelt of verkeerd afvalwater loost;

 • Ministerieel besluit d.d. 19 september 2008 inzake de goedkeuring van het definitief zoneringsplan van de gemeente Zonnebeke;

 • Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 8 november 2010 houdende belastingreglement voor niet afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijk rioleringsnet of verkeerd lozen van afvalwater geldig tot 31 december 2013

 • Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad d.d. 18 november 2013 houdende belastingreglement voor niet afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijk rioleringsnet of verkeerd lozen van afvalwater geldig tot 31 december 2020.


Financieel

 • NVT


Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee


Visum

 • Niet van toepassing


Advies van de dienst en motivatie

 • De aanleg van 2 DWA-leidingen met een maximale afkoppeling op woningniveau is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor maximale subsidies voor de uitvoering van de rioleringswerken vanwege de VMM

 • Een 2 DWA-stelsel werkt enkel als de maximale afkoppeling voor elke woning gebeurt; anders moet de DWA-leiding overgedimensioneerd worden

 • Het is wenselijk om in de afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen het hemelwater maximaal af te koppelen, volgens het ontwerpplan, opgemaakt door de afkoppelingsadviseur en goedgekeurd door de gemeente.

 • Het is wenselijk om een gemeentelijke belasting te vestigen op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater in die projecten.

 • Volgens allerlei wetgevingen is men verplicht om zijn afvalwater correct te lozen op de volgende manier:
  Ofwel moet men correct aansluiten op een riolering, ofwel moet men zelf instaan voor zijn eigen afvalwaterzuivering (IBA). Deze twee opties kunnen ook gecontroleerd worden door de afkoppelingsambtenaar en kunnen eventueel ook onderwerp zijn van deze belasting als de regels niet gerespecteerd zijn.

 • Er bestond reeds een belastingreglement, maar dit was slechts geldig tot 31 december 2020. Het reglement wordt dan ook nu gewoon hernomen voor een periode van 1 januari 2021 tem 31 december 2025.


Stemming

Aantal ja stemmen

23

Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

Aantal nee stemmen

0


Aantal onthoudingen

0
Besluitvorming

Artikel 1: Definities

 • Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater;

 • Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;

 • Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van:

  1. Normale huishoudelijke activiteiten

  2. Sanitaire installaties

  3. Keukens

  4. Het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons

  5. Afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend

 • Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor hemelwater

 • DWA: droog weer afvoer = leiding uitsluitend voor afvalwater zonder hemelwater. De DWA-leiding is een onderdeel van het gescheiden rioleringsstelsel dat dient voor het opvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater.

 • RWA: regenwater afvoer = leiding uitsluitend voor hemelwater.

 • 2 DWA-stelsel: leiding gedimensioneerd om twee keer het verwachte afvalwaterdebiet per dag af te voeren (2x omdat het afvalwater niet gelijkmatig verdeeld wordt in de praktijk. Er is niet in capaciteit voorzien voor bijkomend regenwater).

 • individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater (IBA): behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater zodat het minimaal voldoet aan de lozingsnormen voor huishoudelijk afvalwater in gewone oppervlaktewaters of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater

 • Maximaal afkoppelen: Voor open en halfopen bebouwing houdt dit in dat alle dakoppervlakken dienen afgekoppeld te worden. Bij gesloten bebouwing houdt dit in dat het dakoppervlak welke afvoert via een afvoer aan de voorzijde van het gebouw dient afgekoppeld te worden.

 • Afkoppelingsadviseur: wordt door de gemeente aangesteld en:

  1. geeft technisch advies aan de particulier voor het optimaal afkoppelen van hemelwater en correct lozen afvalwater

  2. doet controle van de afkoppelingswerken en correcte lozing afvalwater

  3. inventariseert de afgekoppelde oppervlakte op het particulier domein en lozingspunten afvalwater

  4. doet controle op de werking van de IBA

 • Het centrale gebied: het deel van het gemeentelijke grondgebied dat geheel of gedeeltelijk wordt afgevoerd naar een of meer agglomeraties.

 • Het collectief geoptimaliseerde buitengebied: het deel van het buitengebied waar, om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor collectieve inzameling en zuivering en waar die reeds gerealiseerd is.

 • Het individueel te optimaliseren buitengebied: het deel van het buitengebied waar, om de bestaande sanering van het afvalwater te optimaliseren, gekozen is voor individuele afvalwaterzuivering en waar voor de burger overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne een individuele zuiveringsplicht geldt.


Artikel 2

Voor een termijn ingaand vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd voor het niet maximaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen en gebouwen in door de gemeente uitgevoerde afkoppelingsprojecten of vaststelling van een verkeerde lozing door de afkoppelingsadviseur.


Artikel 3

Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan:

 • In het centrale gebied: de aanleg van een gescheiden riolering – 2 DWA-stelsel in de openbare weg.

 • In het collectief geoptimaliseerde buitengebied: de aanleg van een DWA.


Artikel 4

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de woning/gebouw, die na de uitvoering van de rioleringswerken het hemelwater bij bestaande woningen/gebouwen in door de gemeente vastgelegde afkoppelingsprojecten niet maximaal afkoppelt.

Voor open en halfopen bebouwing houdt dit in dat alle dakoppervlakken dienen afgekoppeld te worden.

Bij gesloten bebouwing houdt dit in dat het dakoppervlak welke afvoert via een afvoer aan de voorzijde van het gebouw dient afgekoppeld te worden.

De belasting is ook verschuldigd aan wie op een verkeerde manier zijn afvalwater loost dwz verkeerdelijk aansluit op een bestaande riolering of in het individueel te optimaliseren buitengebied afvalwater loost zonder gebruik te maken van een goed werkende IBA na vaststelling door de afkoppelingsadviseur.


Artikel 5

Het belastbaar feit ontstaat wanneer (niet cumuleerbaar):
- op het moment van de voorlopige oplevering van de uitgevoerde afkoppelingsprojecten door de afkoppelingsadviseur vastgesteld wordt dat de afkoppeling op privé terrein door de eigenaar niet maximaal is uitgevoerd
- of wanneer de afkoppelingsadviseur vaststelt dat men verkeerdelijk aangesloten is op het rioleringsnet
- of in het individueel te optimaliseren buitengebied afvalwater loost zonder gebruik te maken van een goed werkende IBA na vaststelling door de afkoppelingsadviseur

De belasting wordt vastgesteld met een forfaitair bedrag van €1000 per jaar.


De belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van voorlopige oplevering van de uitgevoerde afkoppelingsprojecten of de vaststelling van de afkoppelingsadviseur.


De belasting is elk daarop volgend jaar onverdeeld verschuldigd tot en met het jaar waarin vastgesteld wordt door de afkoppelingsadviseur dat aan de maximale afkoppelingsplicht van hemelwater voldaan is of de lozing van het afvalwater correct gebeurt.


Artikel 6

De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier.


Artikel 7

De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.


Artikel 8

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.
Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe