Dagorde gemeenteraad

16 december 2019

De voorzitter verzoekt de gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 16 december 2019 om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

Openbare zitting

 1. Goedkeuring Meerjarenbegroting AGB MMP1917
 2. Goedkeuring Jaarplan 2020 - MMP1917
 3. Vaststelling meerjarenplan 2020 - 2025, gemeentelijk deel
 4. Goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025, deel OCMW
 5. Gemeentelijk retributiereglement afvalverwerking en -ophaling
 6. Commissie handelaars verkoop afvalzakken
 7. Uitspraak over de aanvraag planologisch attest nv Metalen Vandenbroucke, Statiestraat 116 te Zonnebeke-Passendale
 8. Goedkeuring van het reglement houdende registratie van en belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 9. Goedkeuring reglement houdende registratie van en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 10. Goedkeuring van het reglement op het heffen van een belasting op tweede verblijven - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 11. Goedkeuring deelname, financiële bijdrage en onderschrijven visie & missie CO7 voor periode 2020-2025
 12. Tarieven speelpleinwerking
 13. Vacant verklaren van een voltijds statutaire functie van algemeen directeur
 14. Vacant verklaren van een voltijds statutaire functie van financieel directeur
 15. Toegevoegd punt door raadslid Bryon namens fractie Insamenspraak conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Aanpassing van het tarief van de algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 16. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker, namens N-VA, William Doom, namens Lijst Passendale, en Hannelore Blondeel, namens Insamenspraak, conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: Kortparkeren in de centrumstraten van de dorpskernen
 17. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker - subsidies voor een terrein van kampeerauto's
 18. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker - posts via gemeentelijke Facebook-pagina's
 19. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker - artikel van de financieel directeur waarin hij de werking van het schepencollege op de hekel haalt

Besloten zitting

20. Kennisname pensioen financieel directeur

21. Aanstellen van een waarnemend financieel directeur

 

 

18 november 2019

De voorzitter verzoekt de gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 18 november 2019 om 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

Openbare zitting

 1. Goedkeuring van het reglement op de gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen en gebieden bestemd voor wonen volgens het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of ruimtelijk uitvoeringsplan ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025
 2. Reglement houdende retributie op het afleveren van comformiteitsattest, omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen omgeving, inlichtingen vastgoed, rioolaansluitingen en gebruik Schoolweg
 3. Commissie handelaars verkoop afvalzakken
 4. Goedkeuring van het reglement houdende registratie van en belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 5. Goedkeuring reglement houdende registratie van en belasting op verwaarloosde woningen, gebouwen en percelen- aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 6. Goedkeuring van het reglement op het heffen van een belasting op tweede verblijven - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 7. Reglement verplicht conformiteitsattest voor de huisvesting van seizoenarbeiders - ter beslissing
 8. Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten - Ter beslissing
 9. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2022.
 10. Reglement op het heffen van een algemene gemeentebelasting - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 11. Vaststelling gemeentebelasting op het parkeren in een blauwe zone  - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 12. Vaststelling gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 13. Vaststelling aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting – aanslagjaren 2020 tot en met 2025
 14. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan  GEM 2019 02
 15. Goedkeuren budgetwijziging GEM 2019 02
 16. Goedkeuring Budget 2020 en MJP 2020-2025 Protestantse Kerk
 17. Gezamenlijk organogram gemeente en ocmw
 18. Aanpassing tarieven Bondgenootje vanaf 1 februari 2020
 19. Herziening en aanpassing gemeentelijk verordening inzake aankondigingsborden langs de openbare weg: aanvulling op de zonale verordening
 20. Aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger stuurgroep Wijkwerken Westhoek
 21. Goedkeuring samenwerkingsprotocol Westhoekoverleg
 22. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda B.A.V. DVV Westhoek dd. 4 december 2019
 23. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 18 december 2019 om 18.30
 24. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: DLB artikel 290 (januari tot 1 december)
 25. Toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur: DLB artikel 290 (vanaf 1 december)
 26. Interpellatie ingediend door raadslid Doom - Vraag: Wat is de stavaza betreffende de vraag van twee handelaars uit Passendale tot aanleg van een een tijdelijke (15') parkeerstrook in de Passendalestraat
 27. Interpellatie ingediend door raadslid Descheemaeker - Werking en geloofwaardigheid CO7.

Geheime zitting

28. Kennisname vrijwillig ontslag algemeen directeur