Persteksten gemeenteraad

PERSTEKSTEN GEMEENTERAAD
van 8 oktober 2018

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting dd. 21 augustus 2018
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.

2. Beslissing houdende toetreding gemeente Merelbeke, gemeente Zelzate, hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool West-Vlaanderen tot de vereniging Audio ( vereniging opgericht in toepassing van titel 8 van het OCMW-decreet )
De Gemeente Zonnebeke is sinds 2014 aangesloten bij Audio, een auditbureau dat opgericht is door en werkt voor openbare besturen. Aangesloten leden moeten steeds hun goedkeuring verlenen over de toetreding van nieuwe leden. De gemeenteraad beslist over de toetreding van de gemeente Merelbeke, gemeente Zelzate, hulpverleningszone Rivierenland en Hogeschool West-Vlaanderen.

3. AUDIO - Jaarrekening 2017, kennisname
De gemeente Zonnebeke is sinds 2014 aangesloten bij Audio. Volgens het OCMW-decreet moeten de meerjarenplannen en de budgetten van Audio steeds ter goedkeuring en ter kennisgeving voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de aangesloten leden.

4. DVV Westhoek - Goedkeuring statutenwijziging
De dienstverlenende vereniging Westhoek (DVV Westhoek ) werd opgericht op basis van het huidige decreet voor intergemeentelijke samenwerking. Met de start van het decreet lokaal bestuur op 1 januari 2019, worden deze bepalingen aangepast. Een ontwerp tot statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

5. Goedkeuring bestek (selectieleidraad)  houdende overheidsopdracht onder de vorm van een publiek-private samenwerking: "DBF-project betreffende het ontwerp, bouw, financiering en ter beschikkingstelling schoolinfrastructuur gemeenteschool Zonnebeke en gemeentescholen Geluveld" - onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Het aantal leerlingen in de gemeentescholen van Zonnebeke en Geluveld is de afgelopen jaren steeds gestegen. Hierdoor krijgen de scholen te maken met plaatsgebrek. Daarom besliste het gemeentebestuur om op beide locaties uit te breiden. In Zonnebeke worden vier nieuwe klassen, een sanitair blok, een berging, een refter en een speelplaats bijgebouwd. Voor deze uitbreiding werden de aangrenzende gronden gekocht. In Geluveld worden drie nieuwe klassen gebouwd en de overdekte speelplaats en de fietsenbergplaats worden vernieuwd. Voor deze opdracht werd een bestek onder de vorm van een publiek-private samenwerking uitgeschreven. Het bestek wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

6. Aankoop van een stuk grond voor de aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Osselstraat, Sterrestraat, Mosselmarktstraat, 's Graventafelstraat en Haringstaat - goedkeuring verkoopbelofte
Voor de afvoer van het regenwater via de Osselstraat naar de Paddebeek is de bestaande langsgracht onvoldoende diep en breed. Om de opwaartse nieuwe regenwaterrioleringen te kunnen opvangen, moet de bestaande gracht 2,50 meter breder en 1 meter dieper gemaakt worden. Om het verkeer op voldoende afstand te houden van de gracht, wordt een stuk grond aangekocht.

7. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Nonnebossenstraat
In de Nonnebossenstraat tussen de Grote Molenstraat en de Oude Kortrijkstraat wordt vaak te snel gereden. Uit veiligheidsredenen wordt gevraagd om een snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur in te voeren.

8. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Bornstraat
Op het kruispunt van de ’s Graventafelstraat met de Bornstraat gebeurden in het verleden al verschillende ongevallen. Om de verkeersveiligheid op deze plaats te verbeteren, moeten de bestuurders die uit de richting van de Bornstraat komen, stoppen aan het kruispunt met de ’s Graventafelstraat. De verkeersmaatregel wordt op voorhand aangekondigd omdat de Bornstraat een landelijk weg is.

9. Tijdelijk aanvullende verkeersreglement Houtemstraat - proefopstelling
In de Houtemstraat in Zandvoorde wordt een proefopstelling – in de vorm van een asverschuiving - geplaatst om de snelheid van de voorbijrijdende auto’s te verminderen.

10. Sanering centrum Zandvoorde - aanleg van een afvalwaterleiding in de Zandvoordeplaats, Zillebekestraat, Kruisekestraat, Zandvoordestraat, Houtemstraat, Komenstraat, Kortestraat en Gaverstraat - goedkeuring ontwerp- en aanbestedingsdossier met plannen, bestek en raming, goedkeuring gemeentelijk  aandeel en de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin N.V.
In heel wat straten in het centrum van Zandvoorde moet een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. Het bestek voor deze opdracht wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De werken gebeuren in samenwerking met Aquafin NV.

11. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur en VZW in vereffening Parochiale Werken van de Molenarelst voor gebruik van één lokaal en toiletten Sint-Lucas te Zonnebeke voor het onderrichten van beeldende kunst van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019
De gemeente biedt samen met de Academie uit Ieper lessen beeldende kunst aan in de lokalen van Sint-Lucas te Zonnebeke. De gemeente sluit een overeenkomst af met de VZW Parochiale Werken van de Molenarelst en de Westhoek om een lokaal en de toiletten te gebruiken voor het komende schooljaar. De huurprijs bedraagt 200 euro per maand.

12. Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019
De opcentiemen op de onroerende voorheffing ten bate van de gemeente worden voor het aanslagjaar 2019 vastgesteld op 1.196. Dit is hetzelfde bedrag als voor het aanslagjaar 2018.

13. Kennisname budgetwijziging  OCMW 2018 01
De schepen van financiën geeft toelichting bij de budgetwijziging 2018 01 van het OCMW.

14. Aktename budget 2019 Kerkfabrieken Groot-Zonnebeke
De budgetten 2019 van de kerkfabrieken worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

15. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2019. Goedkeuring.
Zonnebeke maakt samen met 17 andere westhoekgemeenten deel uit van de hulpverleningszone Westhoek. Elke gemeente betaalt jaarlijks een dotatie. De verdeelsleutel die door de zoneraad principieel werd goedgekeurd op 26 september 2018, wordt aan de gemeenteraad van Zonnebeke voorgelegd ter goedkeuring.

16. Aanpassing brandweerreglement (erkentelijkheidspremie)
Naar aanleiding van de oprichting van de Hulpverleningszone Westhoek en de hierbij gewijzigde reglementen is er een verschil ontstaan in de voorwaarden tot toekenning van de erkentelijkheidspremie voor brandweermannen die ontslag nemen bij de brandweer. Om de voorwaarden over de volledige loopbaan gelijk te hebben, wordt een reglementsaanpassing voorgesteld.     

17. Deelname Raamcontract Smart City Toolbox Stad Kortrijk
De gemeente Zonnebeke was aangesloten bij het IT-contract van Stad Kortrijk voor de periode van 2013 tot 2017. Via dit contract kon de IT-dienst op eenvoudige manier bestellingen plaatsen zonder gunningsprocedure. Het contract brengt (behalve betere prijzen) een belangrijke administratieve vereenvoudiging met zich mee, zonder aankoopverplichtingen. De IT-dienst wil daarom graag opnieuw deelnemen aan het IT-contract van de Stad Kortrijk voor de periode 2018-2021.

18. Voorstel tot aansluiting van de ploegen van technische dienst en groendienst bij het Buurtinformatienetwerk (BIN) en tenlastename van de bijdrage van het lidmaatschap
Op verzoek van Luc Blondeel, gemeenteraadslid en tevens coördinator van het BIN-netwerk in Zonnebeke, wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd om iedere ploeg van de technische dienst en groendienst lid te maken van het Buurtinformatienetwerk (BIN) Zonnebeke.

Geheime zitting

19. Bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 september 2018: aanduiden van een vervanger tijdens afwezigheid van waarnemend algemeen directeur Philippe Awouters
Er is momenteel geen back-up voor de wnd. Algemeen directeur om een zitting (college en gemeenteraad) over te nemen in geval van ziekte of overmacht. Bovendien kunnen er punten zijn waarvoor de wnd. Algemeen directeur zich moet laten verontschuldigen. Om de continuïteit van de interne werking te garanderen, heeft het college Niels Vermeersch aangesteld als vervanger, dit dient nog bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.