Algemeen directeur

Alain Wyffels

Enkel op afspraak.

051 48 00 60
algemeendirecteur@zonnebeke.be

De algemeen directeur bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn. Hij maakt de notulen van de raads- en collegevergaderingen op, dit in samenwerking met de dienst secretariaat. De algemeen directeur is het hoofd van de gemeentelijke administratie en staat in voor het leiden en coördineren van de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW. Hij is tevens hoofd van het personeel en staat in voor het rechtstreeks contact en overleg met de bestuursoverheid.