Dagorde

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 12 november 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 8 oktober 2018

2. Kennisname delegatie handtekeningsbevoegdheid van de algemeen directeur (wnd.) aan de dienst Omgeving.

3. Gaselwest - Goedkeuring van de agendapunten, partiële splitsing door overneming en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van Gaselwest dd. 17 december 2018

4. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2018 om 18.30

5. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2018 om 19.00

6. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 11 december 2018

7. DVV Westhoek - Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 18 december 2018

8. Ruiling gronden gelegen nabij Rozestraat, Groenestraat en Ijzerweg tussen Provincie en Gemeente Zonnebeke - goedkeuring ruilingsakte

9. Goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement Langemarkstraat

10. Goedkeuring aangepaste huurovereenkomst tussen gemeentebestuur Zonnebeke en VZW Zorg centrum Sint Jozef Zonnebeke voor gebruik van lokalen voor het onderrichten van Muziek en Woord van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

11. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan Gemeente BW 2018 01

12. Goedkeuring budgetwijziging Gemeente 2018 01

13. Goedkeuring aanpassing MJP AGB BW 2018 01

14. Goedkeuring budgetwijziging AGB 2018 01

15. Aktename budgetwijziging 2018 kerkfabrieken Groot-Zonnebeke

16. Wijziging organogram, formatie en rechtspositieregeling

17. Gemeentelijk circusreglement

18. Overeenkomst Beeldende kunsten Ieper - afdeling Zonnebeke

19. Goedkeuring abonnementen tijdschriften bibliotheek - werkjaar 2019

20. Kennisname Besluit Vlaamse regering omtrent werkingssubsidies

21. Jaarverslag Gemeente - Kennisname

22. Schenking af te stoten archief van de gemeente Zonnebeke aan vzw De Vrienden van de School van Toen

23. Schenking af te stoten archief van de gemeente Zonnebeke aan het Provinciaal archief West-Vlaanderen

Geheime zitting

24. Vaststellen proef zijinstromers selectie algemeen directeur (artikel 589§3 DLB)