Dagorde

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 6 november 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te
Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 9 oktober 2017
2. AUDIO - Goedkeuring Meerjarenplan 2015-2021 en kennisname Budget 2018
3. Gaselwest - Goedkeuring van de agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Figga in Gaselwest, statutenwijziging en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van Gaselwest dd. 18 december 2017
4. FIGGA - Standpuntbepaling op de buitengewone algemene vergadering van FIGGA dd. 18 december 2017
5. FIGGA - Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18 december 2017
6. FIGGA - Kapitaalsverhoging
7. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIROM dd. 5 december 2017
8. WVI - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2017
9. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2015 – 2023 / bijdrage 2018 / onroerende goederen. Goedkeuring
10. Goedkeuring aangepaste promotieopdracht met het oog op het sluiten van een publiek - private samenwerking voor de 'Revalorisatie dorpskern Beselare' - vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
11. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Polderhoek" - voorlopige vaststelling
12. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" - definitieve vaststelling
13. Goedkeuring motie omtrent vervoersaanbod De Lijn in het algemeen en belbusregelingen in het bijzonder
14. Wijzigen politiereglement betreffende de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
15. Gemeentelijke verordening inzake aankondigingsborden langs de openbare weg: aanvulling op de zonale verordening
16. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan Gemeente 2014 -2019
17. Goedkeuring budgetwijziging gemeente 2017 02
18. Aanpassing Opcentiemen Onroerende Voorheffing
19. Aktename budgetwijziging 2017 Kerkfabriek Zonnebeke
20. Aktename budgetwijziging 2017 Kerkfabriek Beselare
21. Goedkeuren jaarverslag 2016 Gemeente Zonnebeke