Persteksten

PERSTEKSTEN GEMEENTERAAD
van 10 april 2017

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 23 maart 2017
De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd.

2. WVI - Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 18 mei 2017
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering van de WVI op 18 mei 2017.  

3. Onderhoud openbare verlichting, monumentverlichting en verkeerskegels dienstjaar 2017, goedkeuring raming
De gemeente Zonnebeke is aangesloten bij de Intercommunale Gaselwest - Eandis.  Deze is belast met de exploitatie en het onderhoud van de openbare verlichting op de wegen van de aangesloten gemeenten. Jaarlijks krijgt de gemeente hiervoor een kostenraming van Eandis.

4. Reglement belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - Ter beslissing
Het gemeentelijk leegstandreglement wordt aangepast volgens enkele opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Er wordt een extra vrijstelling van de leegstandsheffing toegevoegd voor panden waarvoor een onderhandse verkoopovereenkomst is afgesloten, maar nog geen authentieke akte is verleden.

5. Reglement Onderwijscheque
Het OCMW wil vanaf 1 september starten met een systeem van onderwijscheques. Deze cheques kaderen in de aanpak van kinderarmoede. Kinderen zijn immers vaak ongewild slachtoffer van de kwetsbare situatie van hun ouders. Concreet gaat het om premies van 45 euro voor kleuters tot 200 euro voor leerlingen uit het middelbaar, dit telkens per kind en per schooljaar. Het gaat om een automatische toekenning aan kinderen die er recht op hebben (o.a. kinderen van gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming genieten). Het OCMW wil bij de Kruispuntbank de lijst van de gezinnen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming opvragen. Daartoe vraagt de Kruispuntbank dat de gemeenteraad het reglement op de onderwijscheque goedkeurt.

6. Participatie aan de intergemeentelijke Uitpas voor de Westhoek
Via een intergemeentelijke samenwerking met Ieper, Diksmuide, Poperinge en Zonnebeke werden de voorwaarden en deelnemende voorzieningen van de Uitpas Westhoek bepaald. Via de Uitpas Westhoek willen de deelnemende besturen kwetsbare doelgroepen  stimuleren om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten door hen een korting te geven. De voorwaarde voor dit kortingstarief is het ontvangen van OCMW hulpverlening of rechthebbende zijn op de verhoogde tegemoetkoming. Om te weten wie deze begunstigden zijn, dient de gemeente een overeenkomst af te sluiten met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De gemeenteraad moet hiervoor haar goedkeuring geven.

7. Goedkeuring verslag accountant, werkingsverslag en rekening CO7 2016
Jaarlijks wordt het verslag van de accountant van CO7 voorgelegd. Dit jaar gaat het om het verslag van het werkjaar 2016, rekeningen 2016 en werkingsverslag 2016.

8. Donatie aan Unicef t.b.v. 2.500 euro, goedkeuring
Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen zijn getroffen door ernstige hongersnood. De gemeenteraad kent een donatie van  € 2500 toe aan Unicef ter bestrijding van de hongersnood in Afrika en het Midden-Oosten.