Besluiten AGB

Afbeelding 1

MEMORIAL MUSEUM
PASSCHENDAELE 1917Raad van Bestuur MMP 1917 van 8 december 2020


Aanwezig:

Joachim Jonckheere: Voorzitter Raad van Bestuur;
Christine Van Exem, Johan Leleu, Nele Dejonghe, Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe, Luc Delancker: Raadsleden;
Steven Vandenbussche: Secretaris

Afwezig:

Valerie Leroy: Raadslid

Verontschuldigd:

Wendy Pattyn: Raadslid

Extra:Dossierbeheerder: Steven Vandenbussche

Nummer punt: 28197

Vaststelling aanpassing Meerjarenbegroting 2020-2025

Bevoegdheid

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Steven Vandenbussche


Wetgeving

 • Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf

 • Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917

 • Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017

 • Beheersovereenkomst Gemeente Zonnebeke – AGB MMP1917 zoals goedgekeurd op 09/09/2019

 • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3

Documenten en voorgeschiedenis

 • Gelet op het feit dat het MMP1917 haar strategie heeft uitgezet in beleidsplan 2019-2023 waarvoor het museum ook jaarlijks werkingssubsidies ontvangt

 • Gelet op het feit dat de meerjarenbegroting verder loopt tot in 2025, in het kader van de ééngemaakte en geïntegreerde meerjarenbegroting van de Gemeente Zonnebeke, waarbinnen de meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 dient wordt in opgenomen

 • Gelet op het feit dat het MMP1917 een nieuw beleidsplan (en dus een nieuwe strategische nota en begroting) zal indienen bij de Vlaamse Overheid voor 01/01/2023, teneinde de erkenning en de toekenning van werkingssubsidies aan te vragen

 • Gelet dat de cijfers voor de jaren 2024 en 2025 bijgevolg onder voorbehoud zijn

 • Gelet dat het AGB, volgens de afgesloten beheersovereenkomst met de Gemeente de meerjarenbegroting minimaal jaarlijks voorlegt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor het begin van het volgende jaar

 • Gelet op de eerdere goedkeuring door de raad van bestuur van het AGB MMP1917

 • De aanpassing van het Meerjarenplan bestaat uit:

Omschrijving


Meerjarig Doelstellingen Budget


Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan


Schema M2 : De staat van het financieel evenwicht


Schema TM2 : De financiële schulden


Strategische nota= jaarplan 2021Financieel


Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: jaVisum


Advies van de dienst en motivatie

 • Het MMP1917 adviseert de RvB om de aanpassing van het MJB 2020-2025 vast te stellen en voor te leggen ter goedkeuring op de Gemeenteraad van 14.12.2020

 • Rekening houdende met de hierboven aangehaalde aandachtspunten, zal een nauwe opvolging en zou een bijsturing van de meerjarenbegroting noodzakelijk zijn in functie van de resultaten van het MMP1917.

Stemming

Aantal ja stemmen

6

Joachim Jonckheere, Christine Van Exem, Johan Leleu, Nele Dejonghe, Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe

Aantal nee stemmen

0


Aantal onthoudingen

1

Luc DelanckerBesluitvorming

Art. 1: De raad van bestuur stelt de wijziging Meerjarenbegroting 2020-2025 vast


Art. 2: De wijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad van Zonnebeke in zitting 14.12.2020
Namens de Raad van Bestuur,

Secretaris

Voorzitter Raad van Bestuur

(get) S. Vandenbussche

(get) J. Jonckheere


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Secretaris

Voorzitter Raad van Bestuur

S. Vandenbussche

J. Jonckheere


PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE GEMEENTERAAD


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKEGemeenteraad van 14 december 2020


Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:Dossierbeheerder: Steven Vandenbussche

Nummer punt: 28150


Goedkeuring aanpassing meerjarenplan AGB MMP1917

Bevoegdheid

Naam schepen:Joachim Jonckheere

Bevoegd voor: Toerisme – museum

Naam behandelend ambtena(a)r(en):Steven Vandenbussche


Wetgeving

 • Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf

 • Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917

 • Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017

 • Beheersovereenkomst Gemeente Zonnebeke – AGB MMP1917 zoals goedgekeurd op 09/09/2019

 • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3


Documenten en voorgeschiedenis

 • Gelet op het feit dat het MMP1917 haar strategie heeft uitgezet in beleidsplan 2019-2023 waarvoor het museum ook jaarlijks werkingssubsidies ontvangt

 • Gelet op het feit dat de meerjarenbegroting verder loopt tot in 2025, in het kader van de ééngemaakte en geïntegreerde meerjarenbegroting van de Gemeente Zonnebeke, waarbinnen de meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 dient wordt in opgenomen

 • Gelet op het feit dat het MMP1917 een nieuw beleidsplan (en dus een nieuwe strategische nota en begroting) zal indienen bij de Vlaamse Overheid voor 01/01/2023, teneinde de erkenning en de toekenning van werkingssubsidies aan te vragen

 • Gelet dat de cijfers voor de jaren 2024 en 2025 bijgevolg onder voorbehoud zijn

 • Gelet dat het AGB, volgens de afgesloten beheersovereenkomst met de Gemeente de meerjarenbegroting minimaal jaarlijks voorlegt ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voor het begin van het volgende jaar

 • Gelet op de eerdere goedkeuring door de raad van bestuur van het AGB MMP1917


Visum

n.v.t.


Advies van de dienst en motivatie

 • De Raad van Bestuur is bevoegd voor de vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan van het AGB.

 • De 1e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

 • Strategische nota

 • Financiële nota

 • Toelichting

 • Hierbij de voornaamste kengetallen uit het financieel evenwicht (M2)

AGB
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

-88.666

-99.458

-30.341

81.456

156.830

154.167

a. Ontvangsten

 

816.100

722.261

735.586

869.141

961.100

961.100

b. Uitgaven

 

904.766

821.720

765.927

787.685

804.270

806.933

II. Investeringssaldo

(a-b)

-121.372

-21.000

-21.000

-36.000

-12.000

-21.000

a. Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

b. Uitgaven

 

121.372

21.000

21.000

36.000

12.000

21.000

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II))

-210.038

-120.458

-51.341

45.456

144.830

133.167

IV. Financieringssaldo

(a-b)

-52.624

-52.624

-52.624

-52.624

-52.624

-52.624

a. Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

b. Uitgaven

 

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV))

-262.662

-173.082

-103.965

-7.168

92.206

80.543

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

 

1.522.316

1.259.654

1.086.571

982.606

975.438

1.067.644

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

1.259.654

1.086.571

982.606

975.438

1.067.644

1.148.187

VIII. Onbeschikbare gelden

 

0

0

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

1.259.654

1.086.571

982.606

975.438

1.067.644

1.148.187

Autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

 

-88.666

-99.458

-30.341

81.456

156.830

154.167

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

b. Periodieke terugvordering leningen

 

0

0

0

0

0

0

III. Autofinancieringsmarge

(I-II))

-141.290

-152.082

-82.965

28.832

104.206

101.543

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Autofinancieringsmarge

 

-141.290

-152.082

-82.965

28.832

104.206

101.543

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-343.107

-338.897

-334.687

-330.477

-326.267

-322.058

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

52.624

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

395.731

391.521

387.311

383.101

378.891

374.681

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II))

-484.397

-490.979

-417.652

-301.645

-222.061

-220.515 • Het AGB MMP1917 adviseert de Gemeenteraad om akkoord te gaan met de 1e wijziging van het meerjarenplan van het AGB MMP 1917.

 • Rekening houdende met de hierboven aangehaalde aandachtspunten, zal een nauwe opvolging en zal een bijsturing van de meerjarenplanning noodzakelijk zijn in functie van de resultaten van het MMP1917. De raad van bestuur van het MMP1917, die aangeduid werd door de Gemeenteraad, zal hier op toezien.


Stemming

Aantal ja stemmen

20

Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom

Aantal nee stemmen

3

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six

Aantal onthoudingen

0
Besluitvorming

Art. 1: De Gemeenteraad keurt de 1e wijziging van het meerjarenplan van het AGB MMP1917 goed .

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de Raad van bestuur van het AGB MMP1917, de financiële dienst en de toezichthoudende overheid.
Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe