Besluiten Gemeente en OCMW


Afbeelding 1

GEMEENTEBESTUUR

8980 ZONNEBEKE

Vergadering van: 23 november 2020


Aanwezig:

Bo Vandenberghe: Expert;
Evelien Van Ootegem, Patrick Blancke, Steven Vandenbussche, Wim Delameilleure, Bram Vandendriessche, Fien Boeve: Leden MAT;
Dirk Sioen: Burgemeester;
Alain Wyffels: Voorzitter MAT

Afwezig:


Verontschuldigd:


Extra:UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ZITTING


Wijzing MJP 2020-2025 - 02


Wetgeving 

 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 

 • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 

 • De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus 

 • De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 16 november 2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen. 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019 

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019 

 • Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019 

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316 

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020 

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020 

 • Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020 

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799 

 

Advies van de dienst en motivatie 

 • Het bewaken van de exploitatiekosten blijft een permanent aandachtpunt voor de noodzakelijke investeringsruimte. 
  Bij de opmaak van het meerjarenplan werden daarom vijf bouwstenen geformuleerd voor een dagelijks efficiënt en dynamisch beleid: 

 1. Naar een kwalitatief vormingsbeleid 

 1. Naar een efficiëntere interne werking door IT 

 1. Naar een evaluatie, update en modellering van de bedrijfsprocessen 

 1. Naar een performant systeem voor organisatiebeheersing 

 1. Naar kostenefficiënte bedrijfsprocessen en dienstverlening 

De aanpassing van het meerjarenplan voorziet de nodige budgetten om verder met deze bouwstenen aan de slag te gaan. 

 • De personeelskosten vormen een belangrijk onderdeel van de exploitatie-uitgaven. De komende jaren zullen heel wat medewerkers, door pensionering, de organisatie verlaten. De opmaak van een doordacht personeelsplan op basis van een efficiënt ontworpen organisatiestructuur zal de organisatie toelaten om de personeelskosten beheersbaar te houden. 

 • In het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 werd voor bijna 21.000.000 EUR aan investeringen opgenomen. Er werden geen nieuwe investeringsprojecten opgenomen t.o.v. de vorige wijziging van het meerjarenplan. 

 • Zoals de BBC-richtlijnen vereisen om een realistische inschatting van de omvang en de timing van de uitgaven te verzekeren, die nauwer aansluit bij de werkelijke transacties, werd er voor gekozen om bij de investeringen waarvan ofwel de timing nog onzeker is ofwel nog geen betrouwbare en gedetailleerde kostenraming beschikbaar is, enkel de voorbereidende onderzoeks- en studiekosten op te nemen. 

 • Alle voorziene investeringsprojecten en hun budgetsleutels werden behouden! Doch de voorziene budgetten werden aangepast zodat een volwaardige (voor)studie kan uitgevoerd worden, zonder reeds vroegtijdig grote investeringsbudgetten vast te zetten. We stellen immers vast dat de doorlooptijd van deze investeringsprojecten van tal van zaken afhankelijk is, waarop de gemeente niet steeds een invloed heeft, o.a. participatietrajecten, opmaak masterplannen, adviesvragen, onderzoek tot het bekomen van subsidies, vergunningsprocedures, … 

 • De lokale investeringsinspanningen die in de volgende jaren in tal van domeinen noodzakelijk zijn (bv. voorzieningen voor rioleringsinfrastructuur, sport, jeugd, fietspaden, mobiliteit, zorg, …), zullen binnen de beschikbare financiële middelen alleen gerealiseerd kunnen worden als ze op een doordachte manier in de aanpassingen van het meerjarenplan worden opgenomen. Het is daarom van groot belang dat we ze met een realistische timing en budgettering inschrijven in het aangepaste meerjarenplan en er vervolgens voor zorgen dat we de investeringsprojecten goed opvolgen en uitrollen. 
  Op die wijze houden we een sterk budgettair resultaat beschikbaar waarbij snel kan ingespeeld worden van zodra een investeringsproject rijp is om in uitvoering te gaan. 

 • Het zorgt er ook voor dat projecten niet noodzakelijk op de realisatie van een ander hoeven te wachten om reeds stappen in het voortraject te kunnen zetten. Dit kan ook zorgen voor een positieve stimulans bij de interne diensten om deze investeringen projectmatig aan te pakken en de opeenvolgende stappen kort op te volgen. 

 • De schuldgraad blijft ongewijzigd, er worden geen nieuwe leningen opgenomen. 

 

 

Besluitvorming 

 

Het managementteam verleent gunstig advies aan de tweede wijziging van het meerjarenplan 2020-2025. 


Namens het Managementteam,

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSELDe Voorzitter van het
managementteam,

Alain Wyffels


PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN HET VAST BUREAU


OCMW 8980 ZONNEBEKEVast Bureau van 23 november 2020

Aanwezig:

Dirk Sioen: Voorzitter;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:


Extra:

Wim Delameilleure


Dossierbeheerder: Wim Delameilleure

Nummer punt: 28143


Goedkeuren ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 OCMW Zonnebeke

Bevoegdheid

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure


Wetgeving

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus


Documenten en voorgeschiedenis

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316

 • Vaststelling 1e wijziging MJP 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020

 • Goedkeuring 1e wijziging MJP 2020-2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799

 • Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.


Visum

n.v.t.

Advies van de dienst en motivatie

 • De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.

 • De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

 • Strategische nota

 • Financiële nota

 • Toelichting

 • Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.

 • Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

 • Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

a. Ontvangsten

 

18.922.992

18.782.188

19.180.277

19.524.210

19.909.613

20.281.481

b. Uitgaven

 

18.194.177

17.914.939

17.859.976

18.189.122

18.504.739

18.711.918

II. Investeringssaldo

(a-b)

-3.797.453

-3.155.828

-2.275.035

-684.405

-1.329.325

-864.135

a. Ontvangsten

 

1.815.745

2.310.039

2.394.843

1.505.472

218.243

218.243

b. Uitgaven

 

5.613.198

5.465.868

4.669.878

2.189.878

1.547.568

1.082.378

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II))

-3.068.638

-2.288.579

-954.734

650.683

75.550

705.429

IV. Financieringssaldo

(a-b)

620.655

-76.446

-97.043

-117.996

-139.269

-161.026

a. Ontvangsten

 

964.863

218.090

218.418

218.759

219.105

219.479

b. Uitgaven

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV))

-2.447.982

-2.365.025

-1.051.777

532.686

-63.719

544.403

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

 

9.232.675

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260

VIII. Onbeschikbare gelden

 

0

0

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260


Autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

 

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

274.338

231.741

252.338

273.291

294.564

316.321

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Periodieke terugvordering leningen

 

69.870

62.795

63.123

63.464

63.810

64.184

III. Autofinancieringsmarge

(I-II))

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Autofinancieringsmarge

 

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-23.967

-128.130

-96.065

-61.958

-25.822

12.554

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

368.175

422.666

411.526

398.713

384.196

367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II))

430.510

507.378

971.898

999.838

1.084.488

1.265.787Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. Financiële schulden op lange termijn

 

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

3.971.170

1. Financiële schulden op 1 januari

 

4.388.328

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

2. Nieuwe leningen

 

894.993

155.295

155.295

155.295

155.295

155.295

3. Aflossingen

 

0

0

0

0

0

0

4. Overboekingen

 

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

-402.996

5. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

1. Financiële schulden op 1 januari

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

2. Aflossingen

 

-344.208

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

3. Overboekingen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

4. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

C. Financiële schulden op korte termijn

 

0

0

0

0

0

0

Totaal financiële schulden

 

5.283.321

5.144.080

4.983.914

4.802.454

4.599.375

4.374.166


Stemming

Unaniem goedgekeurd


Besluitvorming

 • Het vast bureau verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 en legt deze wijziging, voor wat betreft het deel van het OCMW, voor aan de raad van maatschappelijk welzijn ter vaststelling en aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Namens het Vast Bureau,

De Algemeen Directeur ,

De Voorzitter,

(get) A. Wyffels

(get) D. Sioen


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

A. Wyffels

D. Sioen

PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

ZITTING VAN 23 november 2020


Aanwezig

Dirk Sioen: Burgemeester;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:Wim Delameilleure


Dossierbeheerder: Wim Delameilleure

Nummer punt: 28141


Goedkeuren ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 Gemeente Zonnebeke

Bevoegdheid

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure


Wetgeving

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus


Documenten en voorgeschiedenis

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799

 • Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.


Visum

n.v.t.


Advies van de dienst en motivatie

 • De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van de gemeente binnen het meerjarenplan 2020-2025.

 • De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

 • Strategische nota

 • Financiële nota

 • Toelichting

 • Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.

 • Hierbij de voornaamste kengetallen uit de wijziging meerjarenplan 2020-2025:

Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

a. Ontvangsten

 

18.922.992

18.782.188

19.180.277

19.524.210

19.909.613

20.281.481

b. Uitgaven

 

18.194.177

17.914.939

17.859.976

18.189.122

18.504.739

18.711.918

II. Investeringssaldo

(a-b)

-3.797.453

-3.155.828

-2.275.035

-684.405

-1.329.325

-864.135

a. Ontvangsten

 

1.815.745

2.310.039

2.394.843

1.505.472

218.243

218.243

b. Uitgaven

 

5.613.198

5.465.868

4.669.878

2.189.878

1.547.568

1.082.378

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II))

-3.068.638

-2.288.579

-954.734

650.683

75.550

705.429

IV. Financieringssaldo

(a-b)

620.655

-76.446

-97.043

-117.996

-139.269

-161.026

a. Ontvangsten

 

964.863

218.090

218.418

218.759

219.105

219.479

b. Uitgaven

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV))

-2.447.982

-2.365.025

-1.051.777

532.686

-63.719

544.403

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

 

9.232.675

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260

VIII. Onbeschikbare gelden

 

0

0

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260


Autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

 

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

274.338

231.741

252.338

273.291

294.564

316.321

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Periodieke terugvordering leningen

 

69.870

62.795

63.123

63.464

63.810

64.184

III. Autofinancieringsmarge

(I-II))

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Autofinancieringsmarge

 

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-23.967

-128.130

-96.065

-61.958

-25.822

12.554

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

368.175

422.666

411.526

398.713

384.196

367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II))

430.510

507.378

971.898

999.838

1.084.488

1.265.787Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. Financiële schulden op lange termijn

 

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

3.971.170

1. Financiële schulden op 1 januari

 

4.388.328

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

2. Nieuwe leningen

 

894.993

155.295

155.295

155.295

155.295

155.295

3. Aflossingen

 

0

0

0

0

0

0

4. Overboekingen

 

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

-402.996

5. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

1. Financiële schulden op 1 januari

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

2. Aflossingen

 

-344.208

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

3. Overboekingen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

4. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

C. Financiële schulden op korte termijn

 

0

0

0

0

0

0

Totaal financiële schulden

 

5.283.321

5.144.080

4.983.914

4.802.454

4.599.375

4.374.166


Stemming

Unaniem goedgekeurd


Besluitvorming

 • Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 en legt deze wijziging, voor wat betreft het deel van de gemeente, voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.Namens het Schepencollege,

Algemeen Directeur

Burgemeester

(get) A. Wyffels

(get) D. Sioen

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur ,

A. Wyffels

De Burgemeester,

D. SioenPROVINCIE WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE Raad voor Maatschappelijk welzijn


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKERaad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2020

Aanwezig:

Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Nele Dejonghe: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:

Dossierbeheerder: Wim Delameilleure

Nummer punt: 28140


Vaststelling 2e wijziging meerjarenplan 2020 -2025 / deel OCMW

Bevoegdheid

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure


Wetgeving

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

 • Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus


Documenten en voorgeschiedenis

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316

 • Vaststelling 1e wijziging MJP 2020-2025 door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020

 • Goedkeuring 1e wijziging MJP 2020-2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799

 • Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.Visum

n.v.t.


Advies van de dienst en motivatie

 • De Raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.

 • De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

 • Strategische nota

 • Financiële nota

 • Toelichting

 • Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.

 • Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025:
Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

a. Ontvangsten

 

18.922.992

18.782.188

19.180.277

19.524.210

19.909.613

20.281.481

b. Uitgaven

 

18.194.177

17.914.939

17.859.976

18.189.122

18.504.739

18.711.918

II. Investeringssaldo

(a-b)

-3.797.453

-3.155.828

-2.275.035

-684.405

-1.329.325

-864.135

a. Ontvangsten

 

1.815.745

2.310.039

2.394.843

1.505.472

218.243

218.243

b. Uitgaven

 

5.613.198

5.465.868

4.669.878

2.189.878

1.547.568

1.082.378

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II))

-3.068.638

-2.288.579

-954.734

650.683

75.550

705.429

IV. Financieringssaldo

(a-b)

620.655

-76.446

-97.043

-117.996

-139.269

-161.026

a. Ontvangsten

 

964.863

218.090

218.418

218.759

219.105

219.479

b. Uitgaven

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV))

-2.447.982

-2.365.025

-1.051.777

532.686

-63.719

544.403

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

 

9.232.675

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260

VIII. Onbeschikbare gelden

 

0

0

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260


Autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

 

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

274.338

231.741

252.338

273.291

294.564

316.321

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Periodieke terugvordering leningen

 

69.870

62.795

63.123

63.464

63.810

64.184

III. Autofinancieringsmarge

(I-II))

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Autofinancieringsmarge

 

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-23.967

-128.130

-96.065

-61.958

-25.822

12.554

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

368.175

422.666

411.526

398.713

384.196

367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II))

430.510

507.378

971.898

999.838

1.084.488

1.265.787


Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. Financiële schulden op lange termijn

 

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

3.971.170

1. Financiële schulden op 1 januari

 

4.388.328

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

2. Nieuwe leningen

 

894.993

155.295

155.295

155.295

155.295

155.295

3. Aflossingen

 

0

0

0

0

0

0

4. Overboekingen

 

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

-402.996

5. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

1. Financiële schulden op 1 januari

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

2. Aflossingen

 

-344.208

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

3. Overboekingen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

4. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

C. Financiële schulden op korte termijn

 

0

0

0

0

0

0

Totaal financiële schulden

 

5.283.321

5.144.080

4.983.914

4.802.454

4.599.375

4.374.166
Stemming

Unaniem goedgekeurd


Besluitvorming

Art. 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt zijn deel van de 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de financiële dienst en de toezichthoudende overheid.


Namens de Raad,

De Algemeen Directeur ,

De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn,

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur

De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

A. Wyffels

N. Dejonghe
PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE GEMEENTERAAD


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKEGemeenteraad van 14 december 2020


Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:Dossierbeheerder: Wim Delameilleure

Nummer punt: 28137


Vaststelling 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / gemeentelijk deel

Bevoegdheid


Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure


Wetgeving

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

 • Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus


Documenten en voorgeschiedenis

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799

 • Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.
Visum

n.v.t.


Advies van de dienst en motivatie

 • De Gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van de gemeente binnen het meerjarenplan 2020-2025.

 • De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

 • Strategische nota

 • Financiële nota

 • Toelichting

 • Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.

 • Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025:Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

a. Ontvangsten

 

18.922.992

18.782.188

19.180.277

19.524.210

19.909.613

20.281.481

b. Uitgaven

 

18.194.177

17.914.939

17.859.976

18.189.122

18.504.739

18.711.918

II. Investeringssaldo

(a-b)

-3.797.453

-3.155.828

-2.275.035

-684.405

-1.329.325

-864.135

a. Ontvangsten

 

1.815.745

2.310.039

2.394.843

1.505.472

218.243

218.243

b. Uitgaven

 

5.613.198

5.465.868

4.669.878

2.189.878

1.547.568

1.082.378

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II))

-3.068.638

-2.288.579

-954.734

650.683

75.550

705.429

IV. Financieringssaldo

(a-b)

620.655

-76.446

-97.043

-117.996

-139.269

-161.026

a. Ontvangsten

 

964.863

218.090

218.418

218.759

219.105

219.479

b. Uitgaven

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV))

-2.447.982

-2.365.025

-1.051.777

532.686

-63.719

544.403

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

 

9.232.675

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260

VIII. Onbeschikbare gelden

 

0

0

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260


Autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

 

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

274.338

231.741

252.338

273.291

294.564

316.321

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Periodieke terugvordering leningen

 

69.870

62.795

63.123

63.464

63.810

64.184

III. Autofinancieringsmarge

(I-II))

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Autofinancieringsmarge

 

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-23.967

-128.130

-96.065

-61.958

-25.822

12.554

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

368.175

422.666

411.526

398.713

384.196

367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II))

430.510

507.378

971.898

999.838

1.084.488

1.265.787


Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. Financiële schulden op lange termijn

 

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

3.971.170

1. Financiële schulden op 1 januari

 

4.388.328

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

2. Nieuwe leningen

 

894.993

155.295

155.295

155.295

155.295

155.295

3. Aflossingen

 

0

0

0

0

0

0

4. Overboekingen

 

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

-402.996

5. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

1. Financiële schulden op 1 januari

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

2. Aflossingen

 

-344.208

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

3. Overboekingen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

4. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

C. Financiële schulden op korte termijn

 

0

0

0

0

0

0

Totaal financiële schulden

 

5.283.321

5.144.080

4.983.914

4.802.454

4.599.375

4.374.166
Beraadslaging en Stemming

Aantal ja stemmen

14

Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet

Aantal nee stemmen

3

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six

Aantal onthoudingen

6

Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William DoomBesluitvormingArt. 1: De Gemeenteraad stelt zijn deel van de 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gemeentelijk deel vast.

Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de financiële dienst en de toezichthoudende overheid.
Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe
PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE GEMEENTERAAD


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKEGemeenteraad van 14 december 2020


Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:Dossierbeheerder: Wim Delameilleure

Nummer punt: 28138


Goedkeuring 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 / deel OCMW

Bevoegdheid

 • Art. 40-41 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Naam schepen: Koen Meersseman

Bevoegd voor: Financiën

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure


Wetgeving

 • Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 • Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

 • Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus


Documenten en voorgeschiedenis

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 16 december 2019

 • Vaststelling van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 16 december 2019

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 10 februari 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-19.0316

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Raad voor Maatschappelijk welzijn dd. 6 juli 2020

 • Vaststelling van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Goedkeuring van de 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 deel OCMW door de Gemeenteraad dd. 6 juli 2020

 • Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 17 augustus 2020 met de afsluiting van het dossier gemeente/OCMW 1e wijziging van het meerjarenplan 2020 – 2025 met ref. LF-MJPBBC-20.0799

 • Ontwerp 2e wijziging MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 23 november 2020.


Visum

n.v.t.


Advies van de dienst en motivatie

 • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is bevoegd voor de vaststelling van de wijziging over het gedeelte van het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025.

 • De 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

 • Strategische nota

 • Financiële nota

 • Toelichting

 • Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025.

 • Hierbij de voornaamste kengetallen uit de 2e wijziging meerjarenplan 2020-2025:Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

(a-b)

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

a. Ontvangsten

 

18.922.992

18.782.188

19.180.277

19.524.210

19.909.613

20.281.481

b. Uitgaven

 

18.194.177

17.914.939

17.859.976

18.189.122

18.504.739

18.711.918

II. Investeringssaldo

(a-b)

-3.797.453

-3.155.828

-2.275.035

-684.405

-1.329.325

-864.135

a. Ontvangsten

 

1.815.745

2.310.039

2.394.843

1.505.472

218.243

218.243

b. Uitgaven

 

5.613.198

5.465.868

4.669.878

2.189.878

1.547.568

1.082.378

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II))

-3.068.638

-2.288.579

-954.734

650.683

75.550

705.429

IV. Financieringssaldo

(a-b)

620.655

-76.446

-97.043

-117.996

-139.269

-161.026

a. Ontvangsten

 

964.863

218.090

218.418

218.759

219.105

219.479

b. Uitgaven

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

(III+IV))

-2.447.982

-2.365.025

-1.051.777

532.686

-63.719

544.403

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

 

9.232.675

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(V+VI)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260

VIII. Onbeschikbare gelden

 

0

0

0

0

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VII-VIII)

6.784.693

4.419.668

3.367.890

3.900.577

3.836.857

4.381.260


Autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Exploitatiesaldo

 

728.815

867.250

1.320.301

1.335.088

1.404.874

1.569.563

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

274.338

231.741

252.338

273.291

294.564

316.321

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Periodieke terugvordering leningen

 

69.870

62.795

63.123

63.464

63.810

64.184

III. Autofinancieringsmarge

(I-II))

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. Autofinancieringsmarge

 

454.477

635.508

1.067.963

1.061.796

1.110.310

1.253.243

II. Correctie op de periodieke aflossingen

(a-b)

-23.967

-128.130

-96.065

-61.958

-25.822

12.554

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden

368.175

422.666

411.526

398.713

384.196

367.950

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II))

430.510

507.378

971.898

999.838

1.084.488

1.265.787


Zonnebeke / OCMW Zonnebeke


Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. Financiële schulden op lange termijn

 

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

3.971.170

1. Financiële schulden op 1 januari

 

4.388.328

4.988.785

4.828.619

4.647.159

4.444.080

4.218.871

2. Nieuwe leningen

 

894.993

155.295

155.295

155.295

155.295

155.295

3. Aflossingen

 

0

0

0

0

0

0

4. Overboekingen

 

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

-402.996

5. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

1. Financiële schulden op 1 januari

 

344.208

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

2. Aflossingen

 

-344.208

-294.536

-315.461

-336.755

-358.374

-380.504

3. Overboekingen

 

294.536

315.461

336.755

358.374

380.504

402.996

4. Andere mutaties

 

0

0

0

0

0

0

C. Financiële schulden op korte termijn

 

0

0

0

0

0

0

Totaal financiële schulden

 

5.283.321

5.144.080

4.983.914

4.802.454

4.599.375

4.374.166
Stemming

Aantal ja stemmen

23

Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom

Aantal nee stemmen

0


Aantal onthoudingen

0
Besluitvorming

Art. 1: De Gemeenteraad keurt de 2e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 voor het gedeelte van het OCMW Zonnebeke goed.

Art. 2: Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport (gemeenten en OCMW) in zijn geheel definitief vastgesteld.

Art. 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn , de financiële dienst en de toezichthoudende overheden.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe