Ambtshalve inschrijving

Scroll naar

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst burgerzaken, dan word je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven op dat adres.

Dit gebeurt nadat de wijkagent heeft vastgesteld dat je inderdaad op dat adres woont. Hij nodigt je dan uit om je binnen de 14 dagen aan te bieden bij de dienst burgerzaken om je identiteitskaart en eventueel inschrijvingsbewijs van je voertuig aan te passen. Indien je hieraan geen gevolg geeft, volgt de ambtshalve inschrijving. Je wordt hiervan verwittigd met een aangetekende brief.

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. Dit moet schriftelijk gebeuren bij:

FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel