Adoptie

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Er zijn twee verschillende vormen van adoptie: de volle en de gewone adoptie.

  1. Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.
  2. Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

Voorwaarden

De adoptant(en) moet(en) in Zonnebeke wonen.

Kosten

Gratis.

Bijzonderheden

Gevolgen van volle adoptie:

  • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van de adoptant.
  • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen krijgen een statuut met dezelfde rechten en verplichtingen, alsof het kind geboren is uit de adoptant(en).

Gevolgen van gewone adoptie:

  • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van de adoptant.
  • Bij gewone adoptie is het echter mogelijk om naast deze familienaam ook de oorspronkelijke familienaam te behouden.
  • De adoptant krijgt het ouderlijk gezag ten aanzien van de geadopteerde.
  • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen behouden al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie. Daarnaast verkrijgen ze ook recht op de erfenis van de adoptant(en).

Adoptiepremie en adoptieverlof:

Je hebt recht op een adoptiepremie bij het adopteren van een kind dat recht doet ontstaan op kinderbijslag. Het bedrag van deze adoptiepremie is gelijk aan dat van het kraamgeld bij een eerste kind.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, heb je ook recht op adoptieverlof. De duur van het verlof is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Aanvraag

De procedure van adoptie start niet bij de gemeente Zonnebeke.

Voor meer informatie kun je jezelf als kandidaat-adoptant wenden tot:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 02 533 14 76

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de gemeente.

Een buitenlandse adoptie moet je eerst in België laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit:

Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
T 02 542 71 61

Daarna kun je de adoptiebeslissing in de gemeente van je woonplaats laten overschrijven. Belangrijk is dat je ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven bij de gemeente van je woonplaats.

De overschrijving van een vonnis moet gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst door de dienst burgerzaken. De bevolkingsregisters en eventuele akten van de burgerlijke stand worden aangepast. Eventueel moet de identiteitskaart van de geadopteerde gewijzigd worden.

Meenemen

  • Identiteitskaart
  • Voor buitenlandse adoptie: adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing.