Actie Plant Goed

Scroll naar

Via de actie "Plant Goed" biedt de gemeente een financiële toelage aan bij de aankoop van plantenmateriaal (streekeigen  bomen en struiken).

De actie loopt jaarlijks van half november tot eind januari van het volgende jaar.

Voorwaarden

De aanplantplaats moet liggen in een agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter of groengebied van het gewestplan.

Aanvraag

Het plantgoed moet via het aanvraagformulier aangevraagd worden en bezorgd worden aan de milieudienst uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar.