Natuurvergunning

Scroll naar

Wie vegetaties of kleine landschapselementen (hagen, holle wegen, poelen, houtkanten, bomenrijen, alleenstaande bomen...) wil wijzigen, moet weten dat er mogelijk een verbod kan rusten op die handeling. Afhankelijk van de ligging van het perceel dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen een natuurvergunningsaanvraag en natuurmelding. Het is niet altijd even duidelijk welke weg je dient te volgen, neem daarom vooraf contact op met de milieudienst om na te gaan welke procedure je moet volgen.

Voorwaarden

Je hebt een vergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen:

  • Met vegetatie wordt elke begroeiing (perceeldekkend) - op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd - bedoeld. De meest typerende vormen van vegetatie zijn: bossen, droge of vochtige graslanden, maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiing, enzovoort.
  • De term kleine landschapselementen (KLE's) staat onder andere voor de verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Deze kleine landschapselementen zijn heel belangrijk als verbindend element tussen grotere natuurgebieden.
  • Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uivoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, enzovoort, zal je dus een natuurvergunning moeten aanvragen.

De natuurvergunningsplicht is van toepassing in volgende gebieden:

  • Bij een vegetatiewijziging: de groene gewestplanbestemmingen, de agrarische gebieden met ecologische of bijzondere waarde en de internationaal beschermde natuurgebieden zoals de habitat- en vogelrichtlijngebieden.
  • Bij de wijziging van kleine landschapselementen komen daar nog bij: de gebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), de agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden op de gewestplannen.

De natuurvergunningsplicht geldt niet:

  • Op huiskavels van een vergunde woning of stal gelegen binnen een straal van 100 m rond het gebouw (dit wordt 50 m als het om een groene bestemming gaat).
  • Als je over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom).
  • Als de werken kaderen in een goedgekeurd beheerplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat,  bossen).
  • Als het om normale onderhoudswerken gaat.

Aanvraag

Voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen, gelieve de milieudienst te contacteren. Je kan het aanvraagformulier ook hier downloaden.