Aangifte van een wielerwedstrijd

Scroll naar

Voor alle wielerwedstrijden, ook de alle-terreinwedstrijden, moet de organisator een vergunning hebben van elke burgemeester op wiens grondgebied de wielerwedstrijd passeert. Bij een alle-terrein wedstrijd moet de organisator ook de toestemming hebben om de terreinen van het niet-openbaar domein te gebruiken.

Onder ‘wielerwedstrijd’ wordt verstaan: een vergunde manifestatie met rijwielen in competitief verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement. Een ‘alle terrein wedstrijd’ slaat op een wielerwedstrijd die hoofzakelijk georganiseerd wordt op onverharde wegen en die slechts deels of niet op de openbare weg plaatsvindt.

Informeer bij de Wielerbond of de koers georganiseerd kan worden. De wedstrijd wordt ingeschreven in de kalender van de Federatie Belgische Wielerbond /Wielerbond Vlaanderen /Vrije Liefhebbers Federatie. Hun toelating wordt toegevoegd aan de aanvraag. 

Gaat het parcours over het grondgebied van verschillende gemeenten, dan moet je de aanvraag in alle gemeenten indienen volgens de regels van die gemeente. 

Wielerwedstrijden worden apart aangevraagd gelet op de specifieke aspecten die bij een dergelijke sportwedstrijd komen kijken. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Je moet je aanvraag ook nog aangeven via het platform EagleBe. Het aanvraagformulier kan hier als bijlage worden toegevoegd.

(Hoe werkt EagleBe?)

Procedure

Uiterlijk drie maanden voor de wedstrijddag vraagt de organisator de vergunningen aan bij de betrokken burgemeesters, bij voorkeur digitaal. Bij een wedstrijd in lijn (een of meer trajecten van minimum 20 kilometer) is de digitale aanvraag verplicht en moet een afschrift bezorgd worden aan de federale politie. Bij wedstrijden met meerdere ritten, is een vergunning nodig voor elke rit.

Gebruikt de wedstrijd gewestwegen of komt hij voorbij aan een kruispunt met een gewestweg, dan moet de gewestelijke wegbeheerder hiervoor eerst zijn toestemming geven. Die wordt voor het ganse parcours gevraagd door de referentieburgemeester (in principe de burgemeester van de aankomstplaats). De referentieburgemeester vraagt ook het advies van de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening.

De burgemeesters hebben tot zes weken voor de wedstrijd om over de vergunning te beslissen. Ze kunnen er voorwaarden aan koppelen.

Seingevers

Op advies van de lokale politie wordt aangeduid op welke plaatsen/kruispunten een seingever moet geplaatst worden. Deze plaatsen/kruispunten worden vermeld in de vergunning.

Pas op: een seingever moet ten minste 18 jaar oud en mag maximum 78 jaar oud zijn.

Inlichten van de buurtbewoners

Denk aan de buurt. Als organisator ben je verplicht om alle buurtbewoners op tijd in te lichten over de hinder die het evenement met zich meebrengt.

Je ligt de bewoners in via een bus-aan-bus bedeelde bewonersbrief, minstens 14 dagen voor de start van de verkeershinder. Het sjabloon voor deze brief kan je hier vinden.

Bedeel de brief bij minstens alle bewoners in de straten waar er verkeershinder is.

Verzekering

Organisatoren moeten een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van onder meer henzelf, de signaalgevers en de deelnemende renners. Ten laatste acht weken voor de wedstrijd bezorgen ze het bewijs daarvan aan elke betrokken burgemeester.

Meer info

KB van 28 juni 2019 - Brochure 'organisatie van een wielerwedstrijd of eenn alle-terrein wedstrijd'