20210412_GR_beleidssubsidie_sportclubs_20-25

PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE GEMEENTERAAD


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKEGemeenteraad van 12 april 2021


Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:

Sophie Vangheluwe: Raadslid


Dossierbeheerder: Thomas Louage

Nummer punt: 28771


Goedkeuring reglement beleidssubsidie sportclubs Zonnebeke 20-25

Bevoegdheid

Naam schepen:Jan Vandoolaeghe

Bevoegd voor: Sport

Naam behandelend ambtena(a)r(en):Thomas Louage


Wetgeving

 • Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

 • Het besluit van de Vlaamse regering juni 2015 van de kanteling van het decreet sport in het gemeentefonds.

 • Goedkeuring gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.

 • Gemeenteraad 12 juli 2016 erfpachten- en beheersovereenkomsten voetbalclubs.Documenten en voorgeschiedenis

 • Er is een nieuwe beleidsperiode 2020-2025.

 • Het beleidssubsidiereglement voor de sportclubs in Zonnebeke wordt ook tijdens deze beleidsperiode 2020-2025 behouden.

 • Inhoudelijk en financieel wordt het reglement niet aangepast.

 • Enkel de beleidsperiode wordt in dit reglement gewijzigd van 2014-2019 naar 2020-2025.


Financieel

 • Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025.

 • Beleidsitem 07400 – Sportsector- en verenigingsondersteuning, algemene rekening AR 64940030 – Toelage erkende sportclubs

 • Beleidsdoelstelling 8008

 • Actieplan: 8008001 – Actieplan 1. Sport

 • Actie: 8008001002 – Actie 2. Ondersteunen clubs en stimuleren samenwerking

  • Startkrediet: jaarlijks 10.000€

  • Huidig krediet: jaarlijks 10.000€

  • Geschatte kostprijs: jaarlijks 10.000€

  • Resterend krediet na beslissing: jaarlijks 0,00 €


Visum

Datum visum: 18/02/21

Visum financieel beheerder: Visum toegekend


Advies van de dienst en motivatie

 • Positief advies van de sportdienst: voorstel om beleidssubsidiereglement 2020-2025 goed te keuren


Stemming

Aantal ja stemmen

19

Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, William Doom

Aantal nee stemmen

0


Aantal onthoudingen

3

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens SixBesluitvorming

De gemeenteraad:Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het reglement beleidssubsidie voor de sportclubs in Zonnebeke voor de beleidsperiode 2020 – 2025 goed.Artikel 2:

Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan:

 • De financiële dienst

 • De sportdienst


Reglement Beleidssubsidie Sportclubs Zonnebeke


Algemene voorwaarden


Artikel 1: Doel van dit reglement

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen op basis van kwantiteits- en kwaliteitscriteria.


Artikel 2:

De subsidiëring van het huidig werkjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aan-vraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging m.b.t. het voorgaande werkjaar.


Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken werkjaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.


Alle clubs die subsidie aanvragen moeten controle door het gemeentebestuur toelaten

en zijn gehouden alle informatie, o.a. via het aanvraagformulier, te geven die het

gemeentebestuur nodig acht voor de goede werking van haar bestuur.

Ten alle tijde kunnen documenten en bewijsstukken opgevraagd worden.

Voor elk van de parameters moeten bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd worden.Naast de wettelijke bepalingen die voorzien zijn bij het afleggen van onjuiste

verklaringen kan het gemeentebestuur overgaan tot het treffen van de volgende maatregelen t.o.v. de verenigingen:

- Weigering van verstrekken van subsidie.

- Terugvordering van de subsidie.


Artikel 3:

Enkel erkende sportclubs (aangesloten bij een erkende sportfederatie) van de gemeente Zonnebeke komen in aanmerking voor subsidiëring.


Artikel 4:

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure


 • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober van het betrokken jaar.


 • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 november van het betrokken jaar.


 • Tussen 15 november en 1 december van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen of de toezichthoudende overheid.


 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.


Artikel 5

De sporten die in Zonnebeke in aanmerking komen voor subsidiering zijn de sporten die voorkomen op de sporttakkenlijst. De sporttakkenlijst, goedgekeurd door de Vlaamse regering, wordt in bijlage toegevoegd.


Artikel 6

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

De organisatoren van sportevenementen komen niet in niet in aanmerking voor dit subsidiereglement.

De voetbalclubs krijgen hun subsidies zoals beschreven in hun beheersovereenkomst en komen niet in aanmerking voor dit subsidiereglement.


Artikel 7

De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 1983, die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.


Artikel 8

De in aanmerking komende periode is telkens vanaf 1 september van het vorige kalenderjaar tot en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar.


Artikel 9 Verdeelsleutel voor de forfaitaire werkingstoelage

De forfaitaire basistoelage bedraagt 20% van het totale bedrag voor subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan van 2020-2025.

Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over alle erkende sportverenigingen, rekening houdend met art. 3 en 6.


Artikel 10 Verdeelsleutel voor de variabele werkingstoelage

De variabele werkingstoelage bedraagt 80% van het totale bedrag voor subsidies zoals voorzien in de begroting.


De variabele werkingstoelage wordt volgens een puntenstelsel berekend en verstrekt. De waarde van één punt wordt, volgens de begrotingsmogelijkheden, elk jaar opnieuw bepaald.


a. In de eerste plaats wordt de optelling gemaakt van het aantal punten bekomen door

alle betrokken sportverenigingen.

b. In de tweede plaats wordt het bedrag gedeeld door het totaal van de onder a bedoelde punten. Deze deling drukt de waarde in geld van één punt uit.

c. In de derde plaats wordt het aantal per sportvereniging bekomen punten

vermenigvuldigd met de waarde in geld van 1 punt. Aldus bekomt met het variabele deel van de beleidssubsidie. Dit telt men dan op met het forfaitaire gedeelte om het totale bedrag van de beleidssubsidie per sportclub te kennen.


Dit bedrag wordt verdeeld op basis van een puntensysteem waarin de volgende criteria aan bod komen:

 • De kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen

 • Aanbod en doelgroepen

 • Structuur van de vereniging

 • Financieel beleid van de sportvereniging

 • Communicatie van de sportvereniging


Opstelling aanvraagformulier en puntenverdeling tot het komen van de subsidie


HOOFDSTUK I. VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE KWALITEITSVOLLE BEGELEIDING VAN DE SPORTVERENIGINGEN


Artikel 11:

Dit artikel tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportverenigingen.

De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de hieronder beschreven doelstelling. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.

De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.


Doelstelling 1:

Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader


De sportvereniging voldoet aan één of meer van de volgende kwaliteitscriteria:

Kwaliteitscriterium 1: Werken met gediplomeerde trainers

De trainers dienen minimaal 40 uren les te geven per activiteit jaar in de door de vereniging beoefende sport

 • Per trainer met VTS-diploma Toptrainer, Trainer A (of gelijkwaardig diploma, regent-bachelor LO of licentiaat- Master LO): 50 punten

 • Per trainer met VTS-diploma Trainer B- regent - Bachelor: 40 punten

 • Per trainer met VTS-diploma Initiator studentgeslaagd 2de jaar regent L.O. Bachelor: 30 punten

 • Per trainer met VTS-diploma Bewegingsanimator: 20 punten.


Kwaliteitscriterium 2: Volgen en/of organiseren van opleiding en bijscholing

 • Per opleiding/bijscholing georganiseerd door de sportvereniging zelf en gericht op eigen trainer tijdens het werkingsjaar: 25 punten


Kwaliteitscriterium 3: Werken met gespecialiseerde begeleiders voor specifieke doelgroepen

 • Per begeleider met specifieke kwalificaties voor bijzondere doelgroepen (1):10 punten

 • Per gevolgde opleiding/bijscholing voor het begeleiden van bijzondere doelgroepen tijdens het kalenderjaar waarop dit reglement betrekking heeft: 10 punten


Onder bijzondere doelgroepen wordt verstaan: allochtonen, kansarmen, andersvaliden, senioren (tenzij de vereniging zelf voor meer dan 50% uit senioren bestaat)


Mogelijke voorbeelden : seniorennamiddagen, integratie van allochtonen in initiatiereeksen of competities, inwoners met een laag inkomen krijgen een reductiepasje voor lidgeld van de sportvereniging,…


HOOFDSTUK II. VOORWAARDEN MET HET OOG OP AANBOD EN DOELGROEPEN


Artikel 12:

Dit artikel tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van het aanbod in de sportvereniging en de diversiteit en toegankelijkheid van de doelgroepen


De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de hieronder beschreven doelstelling. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.

De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.


Doelstelling 1 :

Een regelmatig & aantrekkelijk activiteitenaanbod op verschillende niveaus aanbieden


Kwantiteitscriterium 1: Het aantal sportbeoefenaars dat aangesloten is bij een erkende federatie of een door de sportraad erkend organisme op 31 december van het werkingsjaar

 • Per sportbeoefenaar (inwoner van de gemeente Zonnebeke): 2 punt


Kwaliteitscriterium 2:

De sportvereniging heeft een jeugdafdeling met specifieke begeleiding.

 • De sportvereniging beschikt over een jeugdafdeling: 100 punten

De sportvereniging heeft een volwassenenafdeling met specifieke begeleiding.

 • De sportvereniging beschikt over een volwassenenafdeling: 50 punten


Kwaliteitscriterium 3a:De sportvereniging heeft een aanbod op competitief niveau (reguliere competitie, wekelijkse wedstrijden) georganiseerd vanuit hun federatie.

 • Per ploeg in competitie 100 punten


Kwaliteitscriterium 3b: De organisatie van sportief evenement (tornooi/wedstrijd/ kampioenschap (los van reguliere competitie) of stage in de gemeente Zonnebeke

 • Per georganiseerd evenement waaraan minstens 8 ploegen of minstens 25 deelnemers aan deelnemen: 50 punten.


Kwaliteitscriterium 3c: De organisatie van recreatieve ontmoetingen met andere verenigingen/andere deelnemers eigen aan de vereniging in de gemeente Zonnebeke

 • Per georganiseerde recreatieve ontmoeting waaraan minstens 25 deelnemers deelnemen: 50 punten


Kwaliteitscriterium 4: Meewerken/deelnemen aan organisaties van lokale en bovenlokale initiatieven (Sportclubbing, Beker v Burgemeester, Sporttrofee, Sportkampen, infoavonden, …)

 • Per deelname aan een activiteit van de sportraad of Sportdienst: 10 punten


Doelstelling 2: Werken rond specifieke doelgroepen met het oog op het vergroten van toegankelijkheid & diversiteit


Kwaliteitscriterium 1: Drempelverlagende initiatieven voor bijzondere doelgroepen hebben.

 • Per activiteit naar een bijzondere doelgroep1 bovenop de werking naar de regulier groep: 20 punten


HOOFDSTUK III. VOORWAARDEN MET HET OOG OP DE STRUCTUUR VAN DE SPORTVERENIGING


Artikel 13:

Dit artikel tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de structuur van de sportvereniging


De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van de hieronder beschreven doelstelling. De beoordeling gebeurt op basis van een aantal kwaliteitscriteria per doelstelling waaraan de sportvereniging dient te voldoen.

De kwaliteitscriteria worden geobjectiveerd door parameters teneinde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag.


Doelstelling 1: De sportvereniging beschikt over een transparante structuur met duidelijk omschreven functies.


Kwaliteitscriterium 1: Beschikken over een duidelijke structuur

 • 10 punten indien de vereniging over een organogram beschikt.

 • 5 punten indien het organigram op de website staat.


Kwaliteitscriterium 2: Beschikken over een duidelijk omschreven functies van bestuurders en werkgroepen

 • 10 punten indien de sportvereniging over functieomschrijvingen beschikt

 • 5 extra punten als de functieomschrijvingen ook gecommuniceerd worden naar de leden toe.


Kwaliteitscriterium 3: Aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad.

 • 20 punten indien de sportvereniging aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad

 • 20 extra punten per bijgewoonde vergadering van de sportraad door een vertegenwoordiger van de sportvereniging.


Kwaliteitscriterium 4: Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie

 • 20 punten indien de sportvereniging lid is van een erkende Vlaamse sportfederatie.


Kwaliteitscriterium 5: De sportvereniging is een VZW

 • 20 punten indien de sportvereniging een VZW is


Doelstelling : De sportvereniging beschikt over een stabiel en deskundig sportkader.


Kwaliteitscriterium 1: De bestuurders volgen regelmatig bijscholingen

 • Per gevolgd bijscholing uur door de bestuurders in het werkingsjaar : 5 punt


HOOFDSTUK IV: VOORWAARDEN MET HET OOG OP HET FINANCIEEL BELEID VAN DE SPORTVERENIGING


Doelstelling : Een efficiënt financieel beleid voeren.Kwaliteitscriterium 1: De sportverenigingen voeren een doordacht en transparant beheer2

 • 50 punten indien de sportvereniging een begroting voorlegt

 • 50 punten indien de sportvereniging een resultatenrekening voorlegt


HOOFDSTUK V: VOORWAARDEN MET OOG OP DE COMMUNICATIE VAN DE SPORTVERENIGING


Doelstelling : Een efficiënte communicatie voeren.


Kwaliteitscriterium 1: Verschillende communicatiekanalen

 • 20 punten indien de sportvereniging over een communicatieplan beschikt

 • 10 punten indien sportvereniging over een logo beschikt

 • 2 punten per gebruikt communicatiekanaal


Kwaliteitscriterium 2: Sportvereniging heeft een actuele website

 • 20 punten indien de sportvereniging over een website beschikt

 • 5 punten indien de website maandelijks bijgewerkt wordt

 • 2 punten indien de website over een forum beschikt


HOOFDSTUK VI: VOORWAARDEN MET OOG OP DE KLANTGERICHTHEID VAN DE SPORTVERENIGING


Doelstelling : De sportvereniging voert een klantvriendelijk beleid uit


Kwaliteitscriterium 1: Inspraak van leden en betrokkenen is structureel onderbouwd.

 • 10 punten indien de sportvereniging jaarlijks een tevredenheidsonderzoek organiseert

 • 5 punten indien de sportvereniging een jaarlijkse infovergadering houdt

 • 5 punten indien de sportvereniging beschikt over een jeugdcommissie

 • 5 punten indien de ouders betrokken worden bij de jeugdwerking


Kwaliteitscriterium 2: De sportvereniging heeft aandacht voor nieuwe leden

 • 20 punten indien de sportvereniging jaarlijks een opendeurdag organiseert

 • 5 punten indien de sportvereniging gratis initiatielessen organiseert

 • 5 punten indien de sportvereniging beschikt over een folder voor de nieuwe leden


Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe


1

2 Doordracht= begroting, transparant= boekhouding