Subsidie kunstgrasveld

Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de gemeentebegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Zonnebeekse provinciale voetbalclubs voor de realisatie van een kunstgrasterrein.

Voorwaarden

In het reglement kan je de voorwaarden raadplegen in verband met:

  • de aanvrager
  • de aanleg van het kunstgrasterrein

Bijzonderheden

De omvang van de gemeentelijke buitengewone subsidie wordt vastgesteld op 265.000,00 euro (inclusief btw).

Indien de club niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in het reglement, binnen een termijn van 15 jaar na realisatie, kan de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk ingetrokken of teruggevorderd worden. Clubs, die van deze investeringssubsidie hebben gebruik gemaakt voor de aanleg van een kunstgrasterrein, kunnen pas na een periode van 15 jaar aanspraak maken op een subsidie van een ander stedelijk reglement dat subsidies verleent aan ditzelfde kunstgrasterrein (voor de renovatie of heraanleg van het kunstgrasveld of aanhorigheden).

In hetzelfde jaar van de aanvraag van deze subsidie kan geen beroep gedaan worden op extra investeringsondersteuning door de gemeente Zonnebeke in dezelfde voetbalclubinfrastructuur.

Aanvraag

Een gemotiveerde aanvraag moet bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 1 augustus van het kalenderjaar, dat het jaar voorafgaat, waarin men de subsidie wenst te genieten. Aanvragen van 2020 zullen in 2020 behandeld worden. In de aanvraag staat vermeld:

  • Officiële gegevens van de sportvereniging en de verantwoordelijken.
  • Reden voor de aanleg van een kunstgrasterrein.
  • Raming van de kostprijs.
  • Inplantingsplan voor het kunstgrasterrein.
  • Timing wanneer de club de werken wil realiseren.
  • Financieel plan: met welke middelen wordt de investering gefinancierd.

De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht bij het al dan niet weerhouden van de aanvraag.

Indien de aanvraag wordt behouden, wordt het subsidiedossier voor het schepencollege en de gemeenteraad gemaakt.

Subsidiereglement kunstgrasveld (GR 6 juli 2020; publicatiedatum: 14 juli 2020)