Dakisolatie: belastingverminder (Federaal)

Scroll naar

De belastingvermindering voor dakisolatiewerken voor woningen die minstens 5 jaar in gebruik zijn, bedraagt 30% van de uitgaven met een maximum 3050 euro (betaling in 2015) en met een maximum van 3070 euro (betaling in 2016). Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum).

Voorwaarden

De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven zijn van toepassing voor eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers op voorwaarde dat je de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op jouw naam.

Aanvraag

Er moet een factuur, uitgereikt door een aannemer uit België of in een lidstaat van de Europese Unie en een betalingsbewijs kunnen worden voorgelegd.
De aannemer moet daarnaast de volgende gegevens vermelden op de factuur of op de bijlage ervan:

  • het adres waar de werken werden uitgevoerd;
  • de verdeling van de kosten opgeven tussen de dakisolatie afzonderlijk en eventuele andere werken;
  • de volgende formule bevatten: “Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 §1 eerste lid, 1° tot 6° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992; Ik, ondergetekende ............, bevestig dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft groter dan of gelijk aan 2,5 vierkante meter Kelvin per Watt;
  • ouderdom van de woning op de datum van de werken. De werken zijn uitgevoerd in een woning die sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening).

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten. Als je in hetzelfde jaar dakisolatiewerkzaamheden laat uitvoeren in verschillende woningen, kun je per woning het maximale fiscale voordeel verkrijgen. Bij woningen die voor 50% eigendom zijn van een onderneming (bvba, nv,…) en 50% in particulier bezit, bedraagt de maximale belastingvermindering slechts 50% van de maximale fiscale aftrek van de woning.

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be