Renovatiewerken: belastingvermindering (Federaal)

Scroll naar

Verhuurders die renovatiewerken uitvoeren aan een woning verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor, ontvangen een belastingvermindering. De belastingvermindering bedraagt in totaal 45% van de door de verhuurder gedane kosten. Ze wordt toegekend ten belope van 5% per jaar gedurende negen jaar, met een maximum van €750 (€1.040 na indexatie) per jaar per woning. De vermindering wordt toegekend tot zolang de woning aan het sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd. Dit betekent dus dat de maximale belastingvermindering over een periode van negen jaar 1.040 x 9 of €9.360 bedraagt. Om van deze maximale tegemoetkoming te genieten moet hier wel een aanvaardbare kost staan van €20.800.

Voorwaarden

  • Minimumbedrag renovatiekosten: €10.380, BTW inbegrepen.
  • Woning is ten minste 15 jaar in gebruik.
  • De werken moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Facturen van materialen kunnen niet worden ingebracht.
  • De belastingplichtige moet aan het sociaal verhuurkantoor verhuren. Hij of zij moet hetzij eigenaar zijn, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het onroerend goed dat uitsluitend privéwoning mag tot bestemming hebben.
  • Van belang is dat de belastingplichtige zelf de opdrachtgever en betaler moet zijn van de gefactureerde renovatiewerken. Indien het sociaal verhuurkantoor zelf de renovatiewerken zou bekostigen en dit bijvoorbeeld met de huurprijs zou compenseren dan kunnen deze kosten niet in mindering voor de belastingen gebracht worden.

De persoon die een belastingvermindering aanvraagt (de verhuurder die de opdrachtgever is van de werken) dient volgende documenten ter beschikking van de FOD Financiën te houden:

  • De facturen betreffende de werken die de uitgaven vertegenwoordigen.
  • De betalingsbewijzen van de bedragen op die facturen.
  • Een kopie van het huurcontract van negen jaar tussen de verhuurder en het sociaal verhuurkantoor.

Aanvraag

Contactpersoon:

Administratief medewerker woondienst Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
lieven.vandewiele@zonnebeke.be