Ophokplicht pluimvee

Update 19 februari 2021

De volgende versoepelingen voor activiteiten met roofvogels in open lucht zijn vanaf 20 februari 2021 opnieuw toegestaan:

 • het opleiden/trainen van roofvogels;
 • het geven van demonstraties;
 • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild;
 • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.
Voorwaarden

Deze versoepelingen zijn maar mogelijk indien de volgende voorwaarden vervuld of nageleefd zijn:

 • De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel of evolueert in gunstige zin.
 • Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zogenaamde gevoelige natuurgebieden. Dit zijn waterrijke gebieden waar veel watervogels verblijven en het risico op besmette vogels groot is. De ligging van deze zones is terug te vinden via de website van het FAVV. De kaart op deze webpagina is inzoombaar tot op straatniveau.
 • Het gebruik van roofvogels voor de jacht op wilde vogels is niet toegestaan.
 • De roofvogelhouder, die gebruik maakt van de versoepelingen, hanteert de volgende voorzorgen:
  • Het blijft verplicht om alle roofvogels binnen of onder netten te voederen en te drenken.
  • Roofvogels, die gebruikt zijn bij buitenactiviteiten, worden waar mogelijk een week apart gehuisvest om een eventuele besmetting niet over te dragen naar de andere gehouden vogels.
  • Een houder, die eveneens pluimvee of andere vogels houdt:
   • past de verbodsbepalingen rond vogelgriep onverminderd toe voor alle pluimvee en andere vogels die hij houdt. Deze moeten met andere woorden opgehokt blijven of met netten afgeschermd worden om het risico op besmetting door wilde vogels minimaal te houden; zij moeten eveneens afgeschermd of binnen worden gevoederd en gedrenkt.
   • past de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe om versleping van ziekte tussen de roofvogels, die gebruikt worden bij buitenactiviteiten, en andere gehouden vogels en pluimvee te voorkomen. Dit betekent minimaal dat apart schoeisel wordt gebruikt voor de ruimten waar deze roofvogels gehouden worden en de plaatsen waar andere vogels gehouden worden, en dat de handen worden gewassen en ontsmet na elke activiteit in één van de hokken.

Deze versoepeling is voor onbepaalde duur van toepassing.

 

15 november 2020

Vanaf 15 november 2020 moet alle pluimvee opgehokt worden omdat de vogelgriep circuleert in ons land. Dus ook de kippen die bij particulieren in de tuin scharrelen.

Wat is het vogelgriepvirus?

Dat is een voor vogels zeer besmettelijke virusziekte die sinds 2006 geregeld opduikt in België. De stam van het huidige virus is zeer dodelijk voor vogels en dus ook voor pluimvee.

Hoe weten we dat het virus hier is?

In Oostende blijken drie wilde vogels in het vogelopvangcentrum het virus te hebben. De kans dat het nog veel meer aanwezig is in ons land, is groot. Want als watervogels bijvoorbeeld samen aan plassen zitten, verspreidt het zich zeer snel. Daarom zijn er bijkomende maatregelen nodig.

Wat houden die maatregelen in?

Sowieso zijn particulieren al verplicht om sinds 1 november alle voeder- en drinkbakken binnen of onder een net te plaatsen. Vanaf 15 november moeten de dieren zelf ook constant op hok of onder een net. Net zoals dat bij de professionele pluimveehouders al sinds 1 november het geval is.

Waarom moet dat?kippen

Zo kan er geen contact zijn met wilde vogels. Is er geen net, dan komen duiven of andere vogels ook voer pikken in je kippenren en kunnen die het virus binnenbrengen. Ook uitwerpselen van overvliegende vogels vormen een gevaar, daarom zitten je dieren best binnen.

Komen er controles?

Niet voor particulieren. Bij professionelen kan dat wel. Maar sowieso is het belangrijk dat ook particulieren de maatregelen volgen om het virus in te dijken. De kans dat je dieren anders besmet raken, is bestaande.

Hoe weet je of je kippen de vogelgriep hebben?

De symptomen zijn waterige ogen, lusteloosheid, verminderde eetlust en een daling in het leggen van eitjes. En natuurlijk ook plotse sterfte. Wie dat merkt in zijn kippenhok, moet contact opnemen met de dierenarts.

Kan er nog iets gedaan worden voor zieke dieren?

Nee. Sowieso is er geen vaccinatie voorzien én als een kip de vogelgriep heeft, wordt de volledige groep geruimd. Daarom moet je ze dus ophokken. Worden je dieren ziek dan sterven ze of moeten ze geruimd worden.

Welke vogels moeten allemaal opgehokt worden?

Kippen, ganzen, eenden, fazanten, duiven... Duivenmelkers mogen hun duiven dus tijdelijk niet laten rondvliegen. Enkel voor loopvogels zoals struisvogels is er een uitzondering omdat die voor hun welzijn niet continu binnen mogen zitten. Die populatie is ook klein zodat er geen groot risico is als die buiten blijven.

Wat als je een eitje opeet van een kip met vogelgriep?

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Het eten van eitjes of het vlees van een besmet dier is voor de mens niet gevaarlijk. Het virus is ook enkel onder de dieren zelf zeer besmettelijk. Heb je drie kippen en raakt er één besmet, dan zal de rest het ook wel krijgen.

Van waar komt deze vogelgriep?

Uit Rusland, waar die afgelopen zomer al aanwezig was. Via de vogeltrek is die naar Nederland en uiteindelijk nu ook tot bij ons gekomen. Daarom dat als er hier vogelgriep is, dat doorgaans tijdens de winter gebeurt. Het komt vanuit het noorden mee met de trekvogels.

Wordt er gevreesd voor een grote sterfte bij de wilde vogels en bij welke vooral?

Het zal vooral bij de watervogels en steltlopers het geval zijn. Dat is net omdat die vogels vaak in grote groepen samen aan plassen of op akkers zitten. Zitten er in zo’n groep een paar besmette ganzen, dan gaat het snel. Kleine zangvogels mengen zich niet zo snel in zulke groepen, dus is de kans op besmetting bij hen kleiner. Bij roofvogels wordt ook gevreesd voor sterfte omdat die de kadavers van besmette dieren opeten en zo het virus ook krijgen.

Het FAVV vraagt mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken om dat te melden via het gratis telefoonnummer 0800 99 777.

 

Meer info?

 Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, favv.be