Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk, ook bijvoorbeeld voor personen met een beperking.

Om dat te bereiken, legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Gemeente Zonnebeke volgt deze richtlijnen zo goed mogelijk. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites www.zonnebeke.be en www.toerismezonnebeke.be.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

De websites www.zonnebeke.be en www.toerismezonnebeke.be voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Gedeeltelijk, omdat enkele delen van deze websites niet volledig aan deze regels voldoen. Deze gebreken worden opgevolgd en verder weggewerkt door middel van opleiding voor redacteuren en webmasters en technische verbeteringen bij elke update.

Toegankelijkheidsmaatregelen

Volgende maatregelen werden onder andere toegepast om de toegankelijkheid van deze websites zo hoog mogelijk te maken:

 • De websites zijn opgebouwd met aandacht voor:
  • Waarneembaarheid: bijvoorbeeld titels op een logische manier gebruiken, tekstalternatieven voor afbeeldingen die niet louter decoratief zijn, de inhoud is bruikbaar via het toetsenbord…
  • Bedienbaarheid: bijvoorbeeld digitale diensten zijn toegankelijk via muis, keyboard en hulpsoftware, videobeelden en audio kunnen worden stopgezet of gepauzeerd, linken krijgen een duidelijke beschrijving…
  • Begrijpelijkheid: bijvoorbeeld het beperken van afkortingen, gebruik van heldere en duidelijke taal, korte zinnen in de taal van de gebruiker…
  • Robuustheid: bijvoorbeeld pagina’s die ook werken met gebruikershulpsoftware zoals screenreaders…
 • De websites maken gebruik van vaste templates.
 • Een correcte weergave op desktop en mobiel.
 • Een uitgebreide zoekfunctie.
 • Duidelijke ‘call to action’-knoppen.
 • De mogelijkheid om de websites in hoog contrast te raadplegen.
 • Een uitgebreide voorleesfunctie:
  • De software leest de volledige pagina voor of je kan een specifiek stuk tekst aanklikken om te laten voorlezen.
  • De leessnelheid kan aangepast worden.
  • De tekst kan uitvergroot worden.
  • De niet opgemaakt tekstversie van een pagina kan opgevraagd worden waarbij de tekst- en achtergrondkleur kunnen aangepast worden en de afstand tussen woorden en letters kunnen aangepast worden.
  • Er kan gewerkt worden met een liniaal (pagina maskeren).
  • Het MP3 audiobestand van de pagina kan gedownload worden.
 • Een sitemap waarbij je de websites in de vorm van een inhoudstafel kan raadplegen.
 • Een structuur waarbij geprobeerd wordt om de content zoveel mogelijk in drie tot vier kliks te vinden.

Niet-toegankelijke inhoud

Bepaalde inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

 • Niet-naleving van het Bestuursdecreet:
  • 1.1. Niet alle beschikbare niet-tekstuele content heeft een tekstalternatief
  • 4.1. Er is momenteel nog geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina’s worden herhaald te omzeilen, dit omvat bijvoorbeeld contactgegevens en linken naar pagina’s onder hetzelfde menu.
  • 3.3. Als een invoerfout bij de online formulieren automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden er voorlopig nog geen suggesties aan de gebruiker geleverd.
 • Onevenredige last: in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 kan een vrijstelling op grond van onevenredige last tijdelijk ingeroepen worden. De geraamde kosten en baten wegen met andere woorden in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking niet op, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website.
  • 2.2. Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen):
   • Voorlopig zijn er nog niet op alle vooraf opgenomen audiocontent ondertitels voor doven en slechthorenden beschikbaar. YouTube biedt automatische ondertiteling aan voor video’s waar deze niet beschikbaar is.
   • De beelden van de livestream van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en het audioverslag die achteraf te raadplegen zijn, worden momenteel niet ondertiteld. Het voorzien van onderschriften staat in onevenredige last tot het gebruiksnut ervan. Als tekstueel alternatief worden de notulen van de zitting steeds ter beschikking gesteld.
  • 2.3. Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
  • 2.5. Audiodescriptie
  • Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan deze bestanden. Het gemeentebestuur kan niet garanderen dat deze bestanden aan deze strenge richtlijnen voldoen. Het gebruik van dergelijke pdf’s wordt naar de toekomst toe zoveel als mogelijk afgebouwd.
 • Uitzonderingen op toegankelijkheid:
  • Online kaarten
 • De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving:
  • Op deze websites wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan alle richtlijnen.
 • Onze online diensten verlopen soms via een externe toepassing, Mijn Zonnebeke (bijvoorbeeld een zaal reserveren, inschrijven voor een kamp of activiteit…). Deze toepassing is niet volledig toegankelijk.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 september 2023.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze websites? Laat het weten via dit formulier of via communicatie@zonnebeke.be. Vermeld in je mail in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je probleem of verzoek over toegankelijkheid op deze website? Neem contact op via algemeendirecteur@zonnebeke.be.

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon