Trajectcontrole

In de bebouwde kom van Beselare is er een trajectcontrole. Er staan twee camera’s in de Beselarestraat waartussen je 50 kilometer per uur mag rijden. Die camera’s meten vanaf 1 maart 2024 de snelheid van het verkeer. Wie te snel rijdt, krijgt een boete in de bus.

In de Beselarestraat, tussen de begraafplaats en het kruispunt met De Warande.

 

De installatie van de camera’s gebeurt in het najaar van 2023, in oktober of november. In januari gebeurt de ijking. De ijking zorgt dat de camera’s correct de snelheid meten. Pas in maart 2024 start de echte trajectcontrole. Dan zullen de camera’s werken en riskeer je een boete wanneer je sneller rijdt dan 50 kilometer per uur.

Er staan twee palen: één aan de begraafplaats en één aan het kruispunt met de Warande. Aan die palen hangen twee camera’s. Die nemen twee foto’s van je voorste en achterste nummerplaat en meten hoe lang je rijdt van de begraafplaats naar De Warande of omgekeerd.  Zo wordt je gemiddelde snelheid berekend. Ligt die te hoog, dan krijg je een boete.

De controle gebeurt voor alle gemotoriseerde voertuigen met een nummerplaat. Motoren en vrachtwagens ontsnappen dus niet aan de controle.

Van zodra je gemiddelde snelheid hoger ligt dan 56 kilometer per uur.

Rij je gemiddeld tussen 56 en 60 kilometer per uur, betaal je een GAS-boete van 53 euro. Vanaf 60 kilometer per uur, betaal je 11 euro extra per kilometer die je te snel rijdt. Vanaf 70 kilometer per uur gaat de overtreding naar de politie en bepalen zij de bedragen.

Wanneer je te snel gereden hebt, krijg je een brief met een betalingsverzoek. Doordat we een foto nemen van je nummerplaat, kennen we je adresgegevens. Twijfel je aan de echtheid van de brief? Dit is een voorbeeldbrief.

Onderzoek toont aan dat 15% van het verkeer 10 tot zelfs 20 kilometer per uur te snel rijdt op deze plek. Dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties in het centrum waar er scholen, handelaars, onthaalouders, horeca en dus ook veel zwakke weggebruikers aanwezig zijn. Verkeersveiligheid kwam ook uit de bevolkingsbevraging als topprioriteit naar voor. Daarom zet het bestuur in op acties die het verkeer veiliger maken.

Sinds 2019 worden er reeds heel wat verkeersmetingen en -analyses uitgevoerd. Er werd op 8 maart 2021 een nota met cijfergegevens over het doorgaand vrachtverkeer in Zonnebeke aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarin zijn ook voorstellen tot maatregelen opgenomen.

153 dagen aan beeldmateriaal

Tussen maart 2022 en september 2022 werd in het kader van het Vlaams project “Mobiliteit Innoverend Aanpakken (MIA-project) 153 dagen aan beeldmateriaal verzameld en omgezet in cijfers. Die data omvat onder meer informatie over verkeerconflicten op het kruispunt Oude Kortrijkstraat–Dadizelestraat met de gewestweg N303 in Beselare.

In het centrum van Beselare geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Er is een dynamische zone 30 voorzien in de schoolomgeving.

Hoge snelheden

Op basis van observaties stelde het projectteam vast dat de maximumsnelheid van 50 km/u niet altijd gerespecteerd wordt in de Beselarestraat en Wervikstraat.

Die observaties werden afgetoetst aan de gegevens van het MIA-project en die van een gecertificeerd meetsysteem van de politie. Daaruit is gebleken dat 85% van de bestuurders (V85) over een periode van 153 dagen sneller rijdt dan toegestaan. Uit die gegevens blijkt ook duidelijk dat de gemiddelde snelheden ‘s nachts nog hoger liggen.

Hoge verkeersintensiteit

De N303 in Beselare is een zeer drukke verkeersas. Uit de analyse van de gegevens verzameld in 153 dagen blijkt dat er sprake is van bijzonder veel verkeer tijdens de spitsuren.

Tussen 06 en 20 uur levert dat dagelijks volgende cijfers op:

Je kan die gegevens nakijken in het volledige MIA-rapport.

De verkeersstromen in Zonnebeke kunnen maandelijks worden opgevolgd. Er rijden gemiddeld bijna 16.000 bewegingen per dag door de dorpskern van Beselare. Uit diverse studies en analyses blijkt ook voortdurend te snel verkeer, met pieken tussen 18 en 06 uur.  

Waarom krijg ik een geldboete van de gemeente voor een snelheidsovertreding?

  • De gemeente kan alle chauffeurs beboeten die 36 tot 50 kilometer per uur rijden in een zone 30.
  • De gemeente kan alle chauffeurs beboeten die 56 tot 70 kilometer per uur rijden in een zone 50.

Op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet kan een gemeente administratieve geldboetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen. Concreet gaat het om overtredingen tot 20 kilometer per uur te snel in zones waar je maximum 30 of 50 kilometer per uur mag rijden. Er wordt na correctie een tolerantiemarge van 6 kilometer per uur gehanteerd.

Worden motorrijders en vrachtwagens ook geflitst?

Natuurlijk. De trajectcontrole voorziet in twee camera’s per paal of punt zodat nummerplaten aan de voorzijde én de achterzijde gefotografeerd worden. Vrachtwagens en motorrijders – en zelfs speed pedelecs! – worden dus ook gecontroleerd.

Buitenlanders kunnen niet worden geflitst?

Er is een regeling rond de gegevensuitwisseling van nummerplaten met de buurlanden. Wagens uit Nederland en Frankrijk worden gecontroleerd en beboet onder GAS. Voor overtredingen hoger dan 70 kilometer per uur of bij meerdere inbreuken zal de politie de buitenlandse bestuurder ook verder vervolgen.

De gemeente werkt met een private firma die zich hier kan verrijken?

De gemeente Zonnebeke heeft een marktonderzoek gedaan en heeft beslist om zelf in te staan voor de aankoop en het beheer van het systeem. Er is dus geen samenwerking met een private firma, die zich per boete kan verrijken. De trajectcontrole in Beselare kost de gemeente om en bij de 200.000 euro.

Door trajectcontrole’s ontstaat er meer sluipverkeer?

De trajectcontrole op de gewestweg N303 is gericht op het doorgaand verkeer. Ze komt er na veelvuldige meldingen van overlast, veel metingen en na analyses van het verzamelde cijfermateriaal. De camera’s bevinden zich ter hoogte van de bebouwde kom in de Wervikstraat en de Beselarestraat. Wie slechts één paal op dat traject passeert, wordt niet op snelheid gecontroleerd. Lokaal verkeer heeft dus geen enkele reden om de N303 te mijden. De controlepunten liggen voor het doorgaand verkeer op de kortste weg. Wie ze probeert te vermijden, zal veel tijd verliezen en dat is net wat doorgaand verkeer eigenlijk wil vermijden.

De gemeente Zonnebeke wil gewoon meer geld verkrijgen?

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het gemeentebestuur. De gemeente Zonnebeke is doorweven van gewestwegen en is in oppervlakte best wel groot. De gemeente heeft beslist om 200.000 euro te investeren in een degelijke trajectcontrole op de plaats waar dat het meest dringend is. Het is ook een toegangspoort vanuit de A19 waarbij veel verkeer onze gemeente binnen komt gereden. Naast de investeringskost zijn er ook onderhoudskosten en verwerkingskosten. Wanneer de investering is terugverdiend, zullen de bijkomende middelen ingezet worden voor het vernieuwen en onderhouden van onze wegen en fietspaden.

Wat wil de gemeente bereiken met deze controle?

We willen de leefbaarheid verhogen voor de bewoners van het traject. Daarnaast loopt het traject door het centrum van de gemeente met een schoolomgeving in de buurt. De doelstelling om de snelheid te kunnen handhaven en zo de leefbaarheid te verhogen is een vraag die al langer leeft.

Er is toch een zone 30 in Beselare?

Er werd enkele jaren geleden, samen met het gewest, geïnvesteerd in een dynamische zone 30. Deze dynamische zone is actief op schooldagen bij aanvang en na afloop van de schooldag.

De dynamische zone 30 wordt aangeduid met een bord dat voorzien is van verlichting. Dat wordt in de voormiddag een half uur voor schooltijd geactiveerd. Een kwartier na de eerste bel gaat het licht uit en mag er weer 50 kilometer per uur gereden worden.

In de namiddag wordt het licht 15 minuten voor de laatste bel geactiveerd. De dynamische zone blijft actief tot een half uur na de laatste bel.

De wet laat enkel toe om te controleren wanneer de snelheidsbeperking binnen het traject uniform is. Wanneer de dynamische zone 30 actief is, werkt de trajectcontrole niet.

Waarom geen controle op zone 30?

Mocht iedereen zich aan de snelheid van 50 kilometer per uur houden,  zijn we al een heel eind op de goede weg, maar dat is jammer genoeg niet het geval. De gemeente zet wel in op dynamische zone 30’s in de omgeving van scholen. Er zijn ook verschillende fietsstraten rondom scholen of sportinfrastructuur. De gemeente heeft niet de intentie om in zone 30 trajectcontroles te voorzien.

Bedrijfswagens kunnen niet worden beboet?

Dat klopt niet. De software die gebruikt wordt heeft toegang tot een databank waar de meeste leasingbedrijven inzitten. De boetes zullen dus niet naar de leasingbedrijven maar naar de bestuurders van een leasingwagen worden gestuurd.

Zijn alle verkeersproblemen in de woonkernen daarmee opgelost?

Wellicht niet. Maar er is hoop. Er is een nieuw regionaal mobiliteitsplan in de maak. Daarin worden afspraken gemaakt tussen gemeenten over trajecten voor zwaar verkeer, waardoor er minder zwaar verkeer door onze dorpskernen zal rijden. We blijven doorheen dat plan beklemtonen dat de snelheid op de gewestweg in de dorpskern onze aandacht verdient.

Mobiliteit & duurzaamheid
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon