Bezweringsgebed tegen hekserij te Beselare

Beselare telde tussen 1650 en 1750 heel wat heksen onder haar inwoners. Denken we maar aan Belle Fakke, Calle Bletters, Clette ’t Aendegat, Dokke van d’ Heulebeke, Fyte Kwick, Meele Crotte, Leeme Caduul, Tanneken Vanhulle, Babbe van d’ Eijer Panders of opperheks Sefa Bubbels. Altijd liep er wel ergens een of ander gesprek over een heks of heksenstreken. Niet voor niets was Beselare van heinde en verre gekend als de heksenparochie.

Het ging zover met de hekserij dat Carolus Nuitten, een ‘toverij-belezer’, geboren te Beselare in 1689 en er gestorven op 18 juni 1763, een bezweringsgebed maakte voor allen die op een onaangename wijze met heksen waren in contact gekomen of daar een heilige schrik voor hadden. Hieronder het gebed in de oorspronkelijke en onverbeterde versie:

“Dit syn de ghebeden die ick onderscreven Carol nuitten belesere gebruycke tegen de toeverije van de toeveressen van becelaere, principaelyck tegen Zevaete Bubbels ende heuren aenhanck Calle Bletters, Clette taendegat, Fyte kwik, belle fakke, dokke van deulebeke, leeme kaduul, Meele Crotte ende tanneken vanhulle.

In den name des Vaders des soons ende des heiligen geestes Amen.

Ick besweyre U Zeva toevernesse dat gy desen volke in desen huyse gheen quaed doene en mogt tsy in peerden ende coeyen, swynen, schaepen, laemeren ende calvers, tsy in beuter, caes ende malk ende alsmede in alle levende haeve ende oock in boonen, ereweten, boekwyt, terwe, rogge, haever, geerste, coolsaet, in toebak ende vlasch, in bloeyen, groeyen ende oesten, daer dit volck ende huyse mede beschaedigen mocht, dat verbiede ick U by de vyf wonden van Ons liefst Heere Jesu Crusti, by de heilighe doorne croone, by de drye naeghelen die in syn handen ende voeten werden gedruckt.

Ick besweyre U Calle Bletters by de twelf apostelen ende by de vier evangelisten, by de neghen cooren der engelen, by alle martelaeren ende belyders, by alle heilighe weduwen ende jonckvrauwen, dat ghy desen huyse ende volcke gheen schaede doen en mochte.

Ick besweyre u Clette taendegat, boose wyve van dat ghy syt ofte iemand aenspreeckt dat ghy desen huyse ende volcke gheen schaede en doet.

Ick besweyre u Fyte kwick boose wyf by den alderheyligsten naeme jesus die gegheven wierdt als alfa ende omega, ick besweyre u by sinte pieter die bedecke u gesindheyd, sinte paulus bedecke u ooghen, sinte jan besluyte uwen mondt, Maria besluyte uw voeten ende alle ledemaeten dat ghy desen huyse ende volcke gheen schaede doen en mocht. Ende dat bevele ick u soo hooghe als Maria joseph bevolen wierdt, ende alsoo hooghe als Christus synen geest beval in de handen van synen hemelschen vaeder doen hy aen den cruyse sterven wilde, alsoo hooghe als Christus synen lieve gebenedyde moeder beval sinte jan. Alsoo hooghe bevele ick u belle fakke, toeveresse van becelaere desen huyse ende volcke gheen schaede en mocht.

Jesus, Maria, Anna syt altyd met ons in desen wegh. Amen. Jesus van Nazareth, coninck der joden, bescherme dese plaetse van alle duyvelsche listen nu ende in het toecomende ende van alle quaede actien.

O glorieus cruys, aenbiddende cruys, costelyck hout, wonderlyck teeken door hetwelck den duyvel is overwonnen ende de weireldt door het bloedt Cristu omgekogt.

Alla, jaspar, melchior, balthazar, lucas, joannes, marcus, matheus, Jesus van Nazareth coninck der joden beschermt dit huys tegen de listige laghen des duyvels.

Ick besweyre u dokke toeveresse van de beke met alle u adherenten door het strenge oordeel godts dat den lesten daeghe comen sal, dat ghy uyt desen huyse sult blyven met uw valsche ende duyvelsche consten met de quarte te lesen.

Ende ghy leeme caduul blyve af van al datgene datter is ende groeyt ende bloeyt binnen ende buyten desen huyse met uw duyvelsche poeders. Amen.

Ick besweyre u meele Crotte hekse, die is ende was ende inder eewigheyt sal wesen Jesus van Nazareth coninck der joden, dat dit woord sal gehoort syn, ghy terstondt sult hebben te verlaeten met uwe duyvelsche planten ende cruyden doenderyen. Noch en sult ghy met de slangen toeveresse tanneken van hulle nimmermeer desen huyse hebben te binnen commen.

Dit gelesen synde in nomine patris + et filii + et spiritus sancti +, Amen.”  

zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon