Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 18 december 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te
Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 20 november 2017
2. Goedkeuren aanpassing van het meerjarenplan
3. Goedkeuring van het budget 2018
4. Vorming eerstelijnszone
5. Addendum bij samenwerkingsprotocol - vzw schuldbemiddeling
6. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: één gezin, één plan - regio Westhoek
7. Goedkeuring archief- en leeszaalreglement
8. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving

Geheime Zitting

9. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 20 november 2017
10. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
11. Sociale dienst: mededelingen
12. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving