Recht op maatschappelijke integratie

 

Voor wie

Maandelijks bedrag Invloed van de bestaansmiddelen
Aanvraag en beslissing Terugvorderingen Contactpersoon

 

Voor wie:

Voor iedereen die voldoet aan volgende voorwaarden:
 • Werkelijke verblijfplaats in België hebben.
 • Meerderjarig of hiermee gelijkgesteld zijn.
 • De Belgische nationaliteit bezitten of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
 • Over geen of onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.
 • Werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
 • Rechten op alle mogelijke sociale uitkeringen laten gelden.
Voor wie jonger is dan 25 jaar:

Het recht op maatschappelijke integratie bestaat door tewekstelling binnen de drie maanden vanaf de datum van de aanvraag. Dit kan bestaan uit een arbeidsovereenkomst of een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

Een GPMI bestaat in verschillende vormen:

 • Een GPMI dat leidt tot een arbeidsovereenkomst.
 • Een GPMI gericht op vorming.
 • Een GPMI inzake studies met een voltijds leerplan.
Voor wie 25 jaar is of ouder:

Het recht op maatschappelijke integratie kan gerealiseerd worden door ofwel toekenning van een leefloon, ofwel een tewerkstelling. De toekenning van een leefloon kan gepaard gaan met het afsluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI).

Top

Maandelijks bedrag:

Actuele bedragen van kracht per 1 september 2015:

Samenwonende persoon €555,81  
Alleenstaande persoon €833,71  
Persoon die uitsluitend samenwoont met een gezin ten laste €1.111,62  


Het leefloon wordt telkens op de laatste werkdag van de maand uitbetaald.

Top

Invloed van de bestaansmiddelen:

Alle bestaansmiddelen waarover de aanvrager beschikt, komen in aanmerking voor de berekening van het leefloon. Enkele bedragen zijn evenwel vrijgesteld, zoals kinderbijslag, onderhoudsgelden voor de kinderen, studietoelagen...

Top

Aanvraag en beslissing:

 • Bij de aanvraag ontvang je een ontvangstbewijs.
 • Als aanvrager heb je recht om gehoord te worden op de raadszitting.
 • De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een beslissing inzake toekenning of weigering binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.
 • Je wordt hiervan binnen de acht dagen na de beslissing op de hoogte gesteld.
 • Indien je niet akkoord gaat met de beslissing, dan kan je binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank te Ieper.
 • Bij elk nieuw gegeven moet het OCMW verwittigd worden, zodat een herziening kan gebeuren.
 • Bovendien wordt elk dossier jaarlijks herzien.

Top

Terugvorderingen:

Het leefloon wordt enkel teruggevorderd van de rechthebbende wanneer het leefloon ten onrechte werd uitgekeerd.

Het leefloon kan ook teruggevorderd worden bij de onderhoudsplichtigen (in sommige gevallen): dit zijn de ouders, adoptanten, kinderen, geadopteerden, echtgenoten en ex-echtgenoten.

Tenslotte kan terugvordering bij de aansprakelijke derden: dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwonding of ziekte die aanleiding heeft gegeven tot de betaling van een leefloon.

Top

Contactpersoon:

Maatschappelijk werker

 

Maatschappelijk werker

Loes Vroman

 

Liselot Wyseur

051 48 06 10
loes.vroman@zonnebeke.be

051 48 01 17
liselot.wyseur@zonnebeke.be

Top