COVID-19-steun

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE Raad voor Maatschappelijk welzijn


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKERaad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2021

Aanwezig:

Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Nele Dejonghe: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:

Dossierbeheerder: Cindy Claerebout

Nummer punt: 28330


Reglement inzake toekenning van Covid-steun

Bevoegdheid

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Cindy Claerebout


Wetgeving

Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Omzendbrief van 14 juli '20 betreffende het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “COVID-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


Documenten en voorgeschiedenis

De Covid-toelage is een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel in het kader van de pandemie van het coronavirus.
De toelage beoogt een zeer ruime doelgroep, die zich in een moeilijke financiële situatie bevindt ten gevolge van de pandemie. De steun is gebaseerd op een individuele analyse van de situatie waarin de persoon zich bevindt (sociaal onderzoek).
De steun omvat niet alleen curatieve hulp, maar heeft ook een preventief karakter.


Doelgroep

Iedere inwoner van de gemeente Zonnebeke van wie het inkomen of de koopkracht is gedaald als gevolg van Covid-19 EN zich in een moeilijke situatie bevindt kan een tussenkomst aanvragen.
De moeilijkheden moeten op een globale manier geanalyseerd worden.

Voor o.a. volgende doelgroepen is het vermoeden van een moeilijke situatie of de link met Covid evident:

 • Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

 • Mensen in een procedure collectieve schuldenregeling (CSR), met een gehomologeerde aanzuiveringsregeling voor 01.03.2020

 • Personen met een verlies van een deel van het inkomen ten gevolge van Covid-19: horeca, evenementensector, zelfstandigen, handelaars, toeristische sector, foorkramers, …

 • Technische werklozen en werklozen die (nog) moeilijker werk vinden door Covid-19


Welke tussenkomsten? Bedrag van de steun?

Hulp bij huisvesting en inzake energie: tussenkomst in de huur, met uitzondering van de huurwaarborg, tussenkomst in de hypothecaire lening, tussenkomst in de energiefacturen (elektriciteit, gas of water)

Bedrag: een maximum van 550 euro te verdelen over huisvesting en/of energie.
Huur/hypothecaire lening: 20 % van het maandelijks bedrag
Energie: volledig bedrag van de factuur

Psychosociale hulp: de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen

Bedrag: via individueel onderzoek te bepalen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de tussenkomst het ziekenfonds, de maximumfactuur van het huishouden, een tussenkomst door de hospitalisatieverzekering, … . De periode van betaling zal beslist worden door het BCSD.

Hulp inzake gezondheid: medicatie, ziekenhuisfacturen, …

Bedrag: via individueel onderzoek te bepalen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de tussenkomst het ziekenfonds, de maximumfactuur van het huishouden, een tussenkomst door de hospitalisatieverzekering, … . De periode van betaling zal beslist worden door het BCSD.

Hulp inzake digitale toegankelijkheid: aankoop PC/laptop, tussenkomst in factuur internet

Bedrag: een maximum van 150 euro
Via individueel onderzoek te bekijken, maar geen cumul mogelijk met andere reglementen (zie reglement Kinderarmoede en PSA).

Financiële hulp
: hulp bij onbetaalde facturen

Bedrag: geen tussenkomst voor onbetaalde facturen, maar via bemiddeling een afbetalingsregeling uitwerken

Basisbehoeften: vervoerskosten, persoonlijke hygiëne, huisvuilzakken, … en de aankoop van mondmakers, gels en handschoenen.

Bedrag: éénmalige tussenkomst van 30 euro voor wie gerechtigd is op Covid-steun

Hulp voor families in moeilijkheden: hulp in het kader van de strijd tegen kinderarmoede ; bijv. eersteleeftijdsmelk (max 1 doos per week, max 6 maanden), kinderopvang, …

Bedrag: aanbod van Kind & Gezin toepassen


Voorwaarden

Om een tussenkomst te kunnen genieten worden volgende financiële voorwaarden gekoppeld aan de aanvraag:

 • Het gezinsinkomen is beperkt tot 1,5 keer het leefloon voor de categorie waartoe men zou behoren.

 • De spaargelden zijn beperkt tot 12.500 euro (conform wetgeving RMI).

 • De tussenkomst kan nooit hoger zijn dan het bedrag van het inkomensverlies.

 • Het recht op andere subsidies of steunmaatregelen dient eerst uitgeput te worden.

 • Deze maatregelen zijn niet bedoeld voor mensen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven.


Bewijsstukken

Om het sociaal onderzoek te kunnen voeren legt de aanvrager volgende documenten voor of worden volgende documenten opgevraagd:

 • Voor zelfstandigen en handelaars: een bewijs van het overbruggingsrecht (zie lijst maandelijks overgemaakt via e-box)

 • Voor mensen in technische werkloosheid door Covid-19: bewijs werkloosheidsuitkering en loonfiche met vermelding van het aantal dagen werkloosheid (zie lijst maandelijks overgemaakt via e-box)

 • Voor mensen die al werkloos waren: inschrijvingsbewijs VDAB

 • Rekeninguittreksels van alle zicht- en spaarrekeningen over de laatste maand

Voor de uitbetaling van een volgende schijf van de toelage, dient de aanvrager de betalingsbewijzen (huur, energiefactuur, digitale toegankelijkheid) voor te leggen.Dit reglement is geldig van 01.01.2021 t.e.m. 31.12.2021.

De verantwoording van de steun zal via de applicatie Uniek Jaarverslag elektronisch doorgestuurd worden.


Financieel

 • Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2021.

 • Beleidsitem (omschrijving) 09000 Sociale Bijstand, algemene rekening (omschrijving) 64833100 Toelage POD MI Covid-19

 • Beleidsdoelstelling 3003

 • Actieplan: 3003001 Actieplan 1 Aanbod Sociale hulp

 • Actie: 3003001001 Actie 1 Sociale bijstand voorzien voor elke inwoner met een hulpvraag

  • Startkrediet: 32188 euro


VisumAdvies van de dienst en motivatie

 • Gunstig advies. De Covid-toelage is een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel in het kader van de pandemie van het coronavirus. De sociale dienst merkt de noodzaak aan extra financiële ondersteuning. De POD MI vraagt aan de OCMW’s om dit ruim te bekijken. De Sociale Dienst werkte een voorstel uit op basis van hun aanbevelingen/richtlijnen.

 • Het Vast Bureau en het BCSD gaven hun positief advies op de zitting van 21.12.2020.


Stemming

Unaniem goedgekeurd


Besluitvorming

 • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord te gaan met de inhoud van het voorgestelde reglement, dit voor werkingsjaar 2021.
Namens de Raad,

De Algemeen Directeur ,

De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn,

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur

De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

A. Wyffels

N. Dejonghe