Toelage vanuit het Energiefonds

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE Raad voor Maatschappelijk welzijn


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKERaad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 januari 2021

Aanwezig:

Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Nele Dejonghe: Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:

Dossierbeheerder: Cindy Claerebout

Nummer punt: 28331


Reglement inzake toekenning van een toelage vanuit het Energiefonds - advies

Bevoegdheid

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Cindy Claerebout


Wetgeving

 • Omzendbrief van de POD MI van 03.04.2003

 • De wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering


Documenten en voorgeschiedenis

Sinds augustus 2001 is op de jaarlijkse energiefactuur een bedrag te zien dat wordt afgehouden door de stroomleverancier. Het geld wordt doorgestort naar de Belgische autonome Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG). Deze commissie werd opgericht om de overheid te adviseren over de organisatie van de vrijgemaakte energiemarkt. De CREG beheert het Energiefonds. Ze betalen er o.m. hun werkingskosten mee.

Het fonds financiert ook een opdracht aan de OCMW's. De centra moeten daarmee de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering verzekeren. De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. Ze kunnen ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid.


Sinds 2011 werkt OCMW Zonnebeke met een intern reglement voor de aanwending van de middelen ons toegekend door het Energiefonds. Dit reglement wordt jaarlijks goedgekeurd.

In 2019 werd het reglement aangepast en uitgebreid. De wijzigingen in benamingen werden aangepast (Fluvius, Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) en de cliënten gerechtigd op een minimale levering aardgas werden opgenomen in het reglement.


REGLEMENT INZAKE TOEKENNING VAN EEN

TOELAGE VANUIT HET ENERGIEFONDS


WETTELIJK KADER


De wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, vermeldt volgende twee doelstellingen:


 • de noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding te

verstrekken aan personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas en elektriciteit. Het gaat hier om de onderhandeling inzake afbetalingsplannen en/of het opzetten van een budgetbegeleiding ( art. 4 )


 • financiële maatschappelijke steun toekennen aan personen waarvan de

schuldenlast van die aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen; dit kan door enerzijds het toekennen van tegemoetkomingen inzake niet-betaalde rekeningen en anderzijds door maatregelen te nemen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. ( art. 6 )


Dit reglement regelt de aanwending van de middelen ons toegekend door het Sociaal Fonds gas en elektriciteit, of kortweg Energiefonds, m.b.t. de doelstelling vermeld in artikel 6 van de wet van 04.09.2002.


Deel 1: TOELAGE SCHULDAFBOUW


Artikel 1 De toelage vanuit het energiefonds bestaat uit individuele niet-terugvorderbare financiële steunverlening bestemd voor de aanzuivering van openstaande schulden aan sociale leverancier Fluvius m.b.t. de levering van aardgas en/of elektriciteit.

Artikel 2 De toelage vanuit het energiefonds is van toepassing voor cliënten die tegelijkertijd en onverminderd aan volgende voorwaarden voldoen

 • de cliënt is klant bij Fluvius en heeft schulden voor gas en/of elektriciteit bij de sociale leverancier

 • de cliënt geniet sinds minstens vier volle maanden schuldhulpverlening vanuit het OCMW van Zonnebeke onder de vorm van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling waarbij OCMW Zonnebeke werd aangesteld als schuldbemiddelaar

 • de cliënt betoont de noodzakelijke medewerking binnen deze begeleiding

Het BCSD kan uitzonderingen op deze doelgroep toestaan, mits gemotiveerd advies van de maatschappelijk werker.

Bijv.: voor niet-cliënten met een actieve budgetmeter én een schuld bij Fluvius.


Artikel 3 De toelage vanuit het energiefonds bedraagt € 20 per maand.

De toelage kan zowel worden aangewend binnen een afbetalingsplan tussen cliënt en Fluvius, als d.m.v. oplading bij cliënten waarvan de schuld werd ingebouwd in de budgetmeter.

Artikel 4 Toekenning van een toelage vanuit het energiefonds wordt gekoppeld aan het engagement van de cliënt tot medeverantwoordelijkheid in de afbouw van de schuld aan Fluvius. Het aflossen van de schuld gebeurt niet enkel via een toelage vanuit het energiefonds.

Binnen het budgetbeheer onderhandelt de maatschappelijk werker met Fluvius, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de cliënt, over het aandeel dat door de cliënt zelf moet worden betaald.


Artikel 5 Toekenning van een toelage vanuit het energiefonds wordt gekoppeld aan het engagement van de maatschappelijk werker belast met het budgetbeheer tot:

 • prioritaire betaling van tussentijdse facturen of stipte maandelijkse oplading van de budgetmeter m.b.t. elektriciteit en/of aardgas,

 • alertheid inzake een realistische afstemming op elkaar van de voorschotfacturen en de jaarlijkse afrekening.

Hiermee krijgt de toelage van het energiefonds naast het curatief aspect ook een preventief karakter.

Artikel 6 De aanvraag tot een toelage vanuit het energiefonds gebeurt hetzij op verzoek van de cliënt, hetzij op voorstel van de maatschappelijk werker.


De aanvraag omvat minstens volgende elementen:

- het bedrag van de schuld aan Fluvius,

- het bedrag en de periodiciteit van de tussentijdse facturen,

- de wijze van schuldaflossing ( via afbetalingsplan of via budgetmeter ),

- het bedrag van de toelage vanuit het energiefonds,

- het voorstel tot maandelijkse afbetaling van de schuld aan Fluvius via budgetbeheer,

- bevestiging door de maatschappelijk werker van de noodzakelijke medewerking van de cliënt, of een voldoende bewijs van medewerking aan te tonen door de cliënt.


De behandeling van de aanvraag gebeurt in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.


Artikel 7 Telkens zich een wijziging voordoet m.b.t. de gestelde voorwaarden en minstens één keer per jaar wordt het recht op een toelage vanuit het energiefonds herzien.

Artikel 8 De uitbetaling van de toelage vanuit het energiefonds gebeurt aan de hand van een maandelijkse collectieve betaallijst, ter kennis voor te leggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.Deel 2: TUSSENKOMST IN ENERGIEZUINIGE TOESTELLEN


Artikel 1 Bij individuele beslissing kan een toelage van 150 euro toegekend worden voor de aankoop van een energiezuinig toestel – zijnde een wasmachine, koelkast of diepvries - met een energielabel A++(van toepassing tot en met 28.02.2021) of een energielabel D (van toepassing vanaf 01.03.2021) aan cliënten in budgetbeheer, budgetbegeleiding of in collectieve schuldenregeling waarbij OCMW Zonnebeke werd aangesteld als schuldbemiddelaar.

Artikel 2 De toelage is van toepassing voor cliënten die tegelijk aan volgende voorwaarden voldoen:

 • niet gerechtigd zijn op een kortingsbon van Fluvius EN

 • geen tussenkomst gekregen hebben over de laatste 5 jaar voor eenzelfde type toestel.


Artikel 3 De aanvraag tot een toelage vanuit het energiefonds gebeurt hetzij op verzoek van de cliënt, hetzij op voorstel van de maatschappelijk werker.

De behandeling van de aanvraag gebeurt in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.


Artikel 4 De toelage wordt bij individuele beslissing genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.Deel 3: MINIMALE LEVERING AARDGAS


Artikel 1 Om te vermijden dat mensen zonder verwarming vallen in de winter werd de maatregel inzake minimale levering van aardgas ingevoerd.
Op basis van een tabel opgesteld door de minister van Energie heeft de aardgasklant van Fluvius recht op een oplading per halve maand gedurende de winterperiode (van 1 november tot en met 31 maart). 70 % van deze tussenkomst wordt teruggevorderd van de aardgasdistributienetbeheerder en 30 % van de hulpvrager.

Het BCSD kan voorwaarden verbinden aan het ter beschikking stellen van aardgas via de budgetmeterkaart. Dit kunnen voorwaarden zijn op het vlak van o.m. schuldbegeleiding en schuldafbouw, maatregelen om het gebruik te verminderen (bijv. een energiescan laten uitvoeren), een afspraak in verband met de oplading gedurende de volgende niet-winterperiode om de volgende winterperiode over een reserve te beschikken, …


Artikel 2 Voor klanten van Fluvius die recht hebben op de minimale levering aardgas en die aan minstens één voorgestelde voorwaarde voldoen, wordt de bijdrage van 30 % ten laste gelegd van het energiefonds.


Artikel 3 De tenlastename binnen het energiefonds gebeurt aan de hand van een individuele beslissing genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor de start van een nieuwe winterperiode.Dit reglement is van toepassing van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2025.


De verantwoording van de toelage zal steeds via de applicatie Uniek Jaarverslag elektronisch doorgestuurd worden. De POD MI blijft instaan voor de controle.


Financieel

 • Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.

 • Beleidsitem (omschrijving) 09000 sociale bijstand, algemene rekening (omschrijving) 64832000 - Energietoelage

 • Beleidsdoelstelling 3003

 • Actieplan: 3003001 Actieplan 1: aanbod aan sociale hulp

 • Actie: 3003001001 Actie 1: sociale bijstand voorzien voor elke inwoner met een hulpvraag

  • Startkrediet:1500 euro in 2021; 593,03 euro in 2022; 604,89 euro in 2023; 616,99 euro in 2024 en 629,33 euro in 2025


VisumAdvies van de dienst en motivatie

 • Gunstig advies. De sociale dienst paste het bestaande reglement aan aan de huidige noden.

 • Het Vast Bureau en het BCSD gaven positief advies in de zitting van 21.12.2020.


Stemming

Unaniem goedgekeurd


Besluitvorming

 • De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de inhoudelijke herziening van het bestaande reglement inzake toekenning van een toelage vanuit het Energiefonds.
Namens de Raad,

De Algemeen Directeur ,

De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn,

(get) A. Wyffels

(get) N. Dejonghe


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De Algemeen Directeur

De Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

A. Wyffels

N. Dejonghe