Handel en Horeca

Alle info op

Update 24 augustus 2020

Hou rekening met de lokale maatregel in Zonnebeke: max. 100 personen voor privé-evenementen, indoor of outdoor.

In werking vanaf 24 augustus:

 • In winkelcentra, in winkels en op markten:
  • Geen limiet op de verblijfsduur van de marktbezoekers.
  • Individueel winkelen is vervangen door max. twee personen (excl. minderjarigen van zelfde huishouden / persoon met nood aan begeleiding). Indien tweede persoon niet tot huishouden of sociale bubbel behoort, moet 1,5 meter afstand gerespecteerd worden.
 • Kermissen en jaarmarkten: de regel van één persoon per 1,5 lopende meter kraam vervalt, enkel volgende bepalingen blijven gelden:
  • Maximaal 200 bezoekers.
 • Registratieplicht voor werkgevers en 'gebruikers' van een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in bepaalde sectoren (bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak, vleesverwerking...), met uitzondering van grensarbeiders en personen die < 48 uur in België zijn.

In werking op 1 september:

 • Handelsbeurzen: verplichting tot crowd control (binnen en buiten, incl. parking), online of telefonisch, ticketsysteem en max. één bezoeker/m².
 • Uitbreiding van maximaal aantal aanwezigen/bezoekers voor:
  • Kermissen en jaarmarkten: van 200 naar 400.
  • Recepties na uitvaarten: van 10 tot 50 personen.
  • Indoor evenementen, voorstellingen, voor publiek toegankelijke gezeten recepties en banketten en wedstrijden: van 100 naar 200.
  • Outdoor evenementen, voorstellingen, voor publiek toegankelijke gezeten recepties en banketten en wedstrijden: van 200 naar 400.
  • De maxima voor een zittend publiek (indoor 200, outdoor 400) in permanente infrastructuren, voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden kunnen verhoogd worden mits toelating van het gemeentebestuur, akkoord van de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met respect voor het geldende protocol. De organisator richt zijn aanvraag tot de bevoegde burgemeester.
 • Personen die geen mondmasker, alternatief of gelaatsscherm kunnen dragen vanwege een beperking moeten dit niet langer, mits medisch attest.

Alle bepalingen gelden voorlopig tot 30 september 2020 (tenzij expliciet anders bepaald).

Raadpleeg hier de update van het overzicht 'Regels per sector', met daarin de voornaamste geldende bepalingen per sector.

Update 19 augustus 2020

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Vlaams beschermingsmechanisme kan je hier enkele aanvullingen en verduidelijkingen betreffende de verschillende Vlaamse premies vinden.

Vlaams beschermingsmechanisme

 • Halvering premie enkel in geval van vrijwillige sluiting: een halvering van de premie (omwille van het gegeven dat de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode) wordt enkel toegepast indien er sprake is van een vrijwillige sluiting. Wanneer een mindere opening het gevolg is van de coronamaatregelen of van de jaarlijkse sluiting is er geen sprake van een halvering van het bedrag. Enkele concrete voorbeelden:
  • De premie voor foor- en marktkramers wordt niet gehalveerd wanneer zij minder dagen actief zijn omwille van gemeentelijke beslissingen waarbij de kermis en/of de markt niet of slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden.
  • De premie wordt niet gehalveerd voor sectoren die tijdelijk verplicht dienen te sluiten omwille van lokale maatregelen (bv: tijdelijke verplichte sluiting fitnesscentra in een gedeelte van de provincie Antwerpen).
 • Geen gemeentelijke attesten vereist: bij geen enkele aanvraag/sector wordt er gewerkt met een gemeentelijk attest. Indien een tijdelijke sluiting of een mindere opening het gevolg is van een coronamaatregel volstaat een verwijzing naar deze maatregel. Enkel bij twijfel of onduidelijkheid zal er vanuit VLAIO aan de onderneming gevraagd worden om een bewijsstuk (gemeentelijk attest) voor te leggen.
 • Voorschotregeling ook voor ondernemingen die slechts tijdelijk verplicht gesloten zijn + aanvraagformulier: ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen vóór 1 oktober 2020. Dit geldt ook voor zaken die slechts tijdelijk verplicht moeten sluiten (bv: tijdelijke verplichte sluiting fitnesscentra in een gedeelte van de provincie Antwerpen). Aanvragen moeten gebeuren aan de hand van dit aanvraagformulier. Specifiek voor markt- en foorkramers werd het volgende beslist:
  • Geen mogelijkheid tot voorschot voor marktkramers (abonnementen + losse kramers).
  • Wel mogelijkheid tot voorschot voor foorkramers.

Sluitingspremie

Naast discotheken en dancings (expliciet vermeld in het MB) kunnen ook danscafés een bijkomende sluitingspremie aanvragen indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De zaak kan aantonen dat deze actief is in de sector van ‘nightlife’.
 • De volledige onderneming is 100% gesloten voor al haar activiteiten. (Een onderneming met bijvoorbeeld twee vestigingen, waarvan er één het (danscafé) verplicht gesloten is en de andere vestiging open mag blijven, wordt niet beschouwd als volledig gesloten en komt niet in aanmerking voor de bijkomende sluitingspremie.)

Ook hier is er voorafgaandelijk geen gemeentelijk attest vereist. Enkel bij twijfel of onduidelijkheid zal er vanuit VLAIO aan de onderneming gevraagd worden om een bewijsstuk (gemeentelijk attest) voor te leggen.

Varia

Verlenging tijdelijke werkloosheid via vereenvoudigde procedure (tot 31 december 2020):

 • Vanaf 1 september 2020 kunnen de sectoren en de werkgevers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. Zij kunnen dat doen tot en met 31 december 2020.
 • Voor de andere sectoren zijn vanaf 1 september 2020 de gewone regels opnieuw van toepassing als ze een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen (arbeiders en bedienden).
 • Klik hier voor meer info.

Update 13 augustus 2020

Vlaams beschermingsmechanisme

Naar aanleiding van de recente stijging van het aantal coronabesmettingen en de bijhorende veiligheidsmaatregelen besliste de Vlaamse Regering om een Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven in te voeren. Deze beslissing vind je hier terug: beslissing, nota en bijlage.

Het beschermingsmechanisme is een antwoord op de toenemende vraag vanuit verschillende sectoren (onder meer marktkramers, foorkramers, eventsector, horeca, retail…) naar bijkomende ondersteuning en kan men beschouwen als een aanvulling op eerdere premies.

Wie komt in aanmerking?

Bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen van de coronahinderpremie of de compensatiepremie én die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen hebben van 6.996,89 euro en als loontrekkende minder dan 80% zijn tewerkgesteld.

Bovendien komen ook de zaken die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli, naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de daaruit vloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, in aanmerking.

Let op: ondernemingen die vrijwillig gesloten blijven, ontvangen geen steun.

Steunbedrag

Het steunbedrag verschilt per onderneming en is gelijk aan 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode (augustus/september) in 2019. De maximale steun bedraagt 15.000 euro.

Dit maximum geldt niet in volgende gevallen:

 • Zaken die minder dagen geopend zijn dan in dezelfde periode van vorig jaar: halvering van het steunbedrag.
 • Bepaalde groepen zelfstandigen in bijberoep: halvering van het steunbedrag.
 • Traiteurs, cateraars en alle zaken waar maaltijden worden verbruikt, die geen witte kassa gebruiken: max. 3.000 euro.

De ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Aanvragen

Het beschermingsmechanisme moet tussen 1 oktober en 15 november worden aangevraagd.

Meer info? vlaio.be

Overzicht lopende premies

Naast het nieuwe beschermingsmechanisme zijn ook volgende premies nog steeds van toepassing.

Ondersteuningspremie

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben in de referentieperiode. Voor ondernemingen die steeds open zijn gebleven is dit de periode 1 tot 31 mei 2020, voor ondernemingen die opnieuw geopend zijn is dit de 1ste maand van de heropening bijvoorbeeld:

 • Handel: 11 mei – 11 juni 2020
 • Horeca: 8 juni – 8 juli 2020
 • Kermis: 1 juli – 31 juli 2020

De Vlaamse Regering besliste vorige week ook om de deadline van de aanvraag te verlengen van 15 naar 31 augustus! (zie online aanvraagformulier)

Sluitingspremie

Ondernemingen die nog verplicht volledig gesloten zijn vanaf 8 juni 2020 ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni, hebben nog steeds recht op de dagpremie. (In de praktijk gaat het nu enkel om de dancings en discotheken.)

De deadline om zich te registreren verliep op 30 juni. Bijkomende sluitingsdagen kunnen, mits eerdere registratie, nog worden aangevraagd via het online aanvraagformulier.

Steunfonds voor aardappeltelers

Van toepassing op aardappeltelers met bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar.

Aan te vragen uiterlijk op 28 augustus via volgend aanvraagformulier.

Steunfonds voor siertelers

Van toepassing op professionele siertelers die minstens 50% van hun omzet uit sierteeltproductie halen en die in de periode van 16 maart tot 30 mei 2020 per sierteeltgroep of teelt minimaal 30% (categorie A) of minimaal 50% (categorie B) omzetdaling hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Aan te vragen uiterlijk op 11 september via volgend aanvraagformulier.

Voor vragen over de Vlaamse premies, contacteer je best de infolijn van VLAIO: 0800 20 555.

Bijkomende beslissingen Vlaamse en Federale regering

Daarnaast namen de Vlaamse en federale regeringen ook nog volgende beslissingen:

(Let op: het is mogelijk dat de webpagina’s van VLAIO nog niet volledig bijgewerkt zijn op basis van deze beslissingen.)

 • Uitbreiding handelshuurlening naar eventsector: de handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet door middel van een lening aan de huurder (via PMV/z-leningen).
 • Een versoepeling van de coronalening: om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum 25.000 euro en maximum 2,8 miljoen euro.
 • Gedeeltelijke verlenging overbruggingsrecht: zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbroken hebben ingevolge van de coronacrisis hebben recht op een financiële uitkering.

Update 6 augustus 2020

Horeca - gratis systeem gegevensverzameling

Om de horeca-uitbaters te ondersteunen en eveneens te ontlasten én om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen, voorziet de gemeente een systeem waarmee uitbaters de gegevensverzameling kunnen organiseren. Alle horeca-uitbaters krijgen automatisch per mail en per brief de nodige instructies en gratis gepersonaliseerd communicatiemateriaal toegestuurd. 

Hoe werkt het systeem?

 • De gepersonaliseerde affiches moeten uitgehangen worden in de zaak en op elke tafel gelegd worden.
 • Bezoekers scannen de QR-code vanop de affiche en laten hun gegevens na via een invulformulier. Hiervoor hebben zij een internetverbinding en smartphone of tablet nodig.
 • De gegevens worden 14 dagen bijgehouden door Cevi, een softwareleverancier van de gemeente Zonnebeke. De gegevens worden enkel tijdelijk bewaard in het kader van de contact tracing en worden daarna vernietigd, volledig volgens de wettelijke voorschriften.
 • Een gemeentelijk ambtenaar heeft toegang tot de gegevens van uw klanten die het digitaal formulier hebben ingevuld. Mocht één van uw klanten positief testen op Covid-19 kan de gemeente op een eenvoudige manier nagaan waar die persoon wanneer is langs geweest. De gemeente levert deze informatie aan bij het contact tracingscentrum.

Voordelen voor de horeca-uitbaters?

 • Ze hoeven niet langer de gegevens te noteren of digitaal te verwerken. Het systeem van de gemeente doet dit voor hen.
 • Ze hoeven niets meer te bewaren. De gemeente houdt alles bij en vernietigt tijdig de lijsten.
 • Ze gebruiken gratis een veilig systeem dat volledig conform de wettelijke voorschriften functioneert.
 • De gemeente levert gratis gepersonaliseerd communicatiemateriaal aan.
 • Alle horeca-uitbaters uit Zonnebeke krijgen de mogelijkheid om dit systeem te gebruiken. Zo is het voor de bezoekers van onze gemeente eenvoudig en herkenbaar.
 • De verspreiding van het coronavirus wordt tegen gegaan.

Echter zijn er ook een aantal belangrijke aandachtspunten in dit verhaal.

De horeca uitbaters moeten de controlefunctie ter plekke op zich blijven nemen. De uitbaters zijn en blijven immers verantwoordelijk. Zij moeten controleren of hun klanten de code scannen en hun gegevens nalaten. Beschikken hun klanten niet over een smartphone of tablet, dan moeten ze met een eigen toestel de gegevens invoeren.

Bij vragen, neem contact op met noodplanning@zonnebeke.be.

Update 25 juli 2020

Handel

Om de heropening van de kleinhandelszaken te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de zelfstandigen en winkeliers te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.

Gids voor de heropening van winkels

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa
 • klanteninformatie
 • organisatie van ambulante handel
 • raadgevingen over de uitoefening van contactberoepen
 • voorwaarden voor de opening van wellnesscentra
 • tips voor de werking van bioscopen
 • veiligheidsmaatregelen voor binnenspeeltuinen
 • advies over het openen van kansspelinrichtingen (klasse I en II)
 • richtlijnen voor pretparken
 •  …

Download hier de gids (dd. 25 juli 2020).

Die minimale preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. De sectorprotocollen die met de betrokken handelsfederaties zijn gesloten, zijn een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Materiaal om klanten te informeren

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Handelaars vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download hier de affiche.

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches (voor markten, contactberoepen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen…) en een serie andere dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers…).

Download hier de communicatiekit van de FOD Economie.

 

Horeca

Om de heropening van de horeca te begeleiden heeft de FOD Economie een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de restaurant- en café-uitbaters te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.
Gids voor een veilige heropstart van de horeca

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • klanteninformatie
 • organisatie van de dienst
 • richtlijnen die klanten moeten respecteren
 •  …

Download hier de gids (dd. 25 juli 2020).

Die preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. Het sectorprotocol van de horeca is een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Formulier om contactgegevens te registreren

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren.

 • De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 dagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
 • Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd.
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

Horeca-uitbaters kunnen voor de registratie een voorbeeldformulier gebruiken, dat werd opgesteld in samenwerking met de horecafederaties.

Download hier het voorbeeldregistratieformulier.

Materiaal om klanten te informeren

De restaurateurs/café-uitbaters moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

De restaurateurs/café-uitbaters vinden hieronder een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Download hier de affiche.

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches (voor de markten, de contactberoepen…) en een serie andere dragers waarmee de restaurateurs et de café-uitbaters hun klanten binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de zaak te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers…).

Download hier de communicatiekit van de FOD Economie.

 

Op de website van Horeca Vlaanderen kan je ook meer informatie terugvinden over de geldende richtlijnen voor de horeca, de verschillende geldende protocollen, de veelgestelde vragen in de horeca en kan je ook jouw eventuele vragen aan hen stellen.