Wat te doen als je woont langs een waterloop?

Sommige waterlopen zijn ‘ingeschreven’. Dit betekent dat ze zijn opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas (je vindt deze terug op www.giswest.be/waterlopen). Ingeschreven waterlopen worden door de overheid beheerd. Sinds 1 juli 2014 zijn de meeste ingeschreven onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen (3.653 km) in beheer van de Provincie.

Woon je langs een waterloop?

Hou er rekening mee dat niet alles kan of mag in de nabijheid van de waterloop. Je mag uiteraard niets doen dat de vrije doorgang van het water in de beekbedding zou belemmeren.

De wetgever wil ook garanties dat regelmatig onderhoud van waterlopen kan uitgevoerd worden wanneer nodig. Daarom moeten de waterloop en zijn oevers vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder. Ook de stabiliteit van de oevers verdient onze bijzondere aandacht.

TaludinsteekDaarom zijn er redelijk wat beperkingen voor de onmiddellijke omgeving van een waterloop! Vooral twee getallen zijn belangrijk: 1 m en 5 m!

Deze afstanden worden gemeten vanaf de “taludinsteek”.

Éénmeterstrook:

Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanaf een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop. Ook weides langs waterlopen moeten worden afgesloten. De afsluiting komt op 0,75 tot 1 m van de taludinsteek van de waterloop, dit om trappelschade aan de oevers te vermijden.

Voor het gebruik van pesticiden zijn de oever én de eerste meter vanaf de taludinsteek van de waterloop verboden terrein (voor sommige pesticiden gelden zelfs nog strengere regels).

Vijfmeterstrook:

Om de bereikbaarheid van deze waterlopen te vrijwaren, gelden bijzondere regels binnen een vijfmeterstrook aan weerszijden van de taludinsteek van de waterloop. Op deze strook moet de waterbeheerder kunnen passeren voor onderhoudswerken. Daarom mogen in deze strook in de regel géén beplantingen, bebouwing, constructies of ophogingen worden uitgevoerd.  Eventuele verhardingen  (zoals een terras) moet een passage van een kraan tot 30 ton kunnen weerstaan!

Afsluitingen, hagen en bomenrijen kunnen wel als ze bepaalde regels volgen. Vooreerst kunnen ze énkel toegestaan worden, evenwijdig met de loop van de beek, en dat op een afstand van minimaal 0,75 m en maximaal 1 m van de taludinsteek van de waterloop. Een afsluiting of haag mag ook niet hoger zijn dan 1,5 m. Bomen zet je op een tussenafstand van minimum 10 m. Een afsluiting van je eigendom dwars op de waterloop kan in de vijfmeterstrook, maar moet kunnen opengezet worden voor de passage van de kraan.

De waterbeheerder mág in deze vijfmeterstrook maaisel en slib (ten gevolge van onderhoudswerken) deponeren. Hou dus de vijfmeterstrook langs een waterloop vrij : (tuin)afval, rommel, gestockeerde materialen en andere obstakels horen hier niet thuis.

Het getal 5 is ook belangrijk op het vlak van bemesting. In de vijfmeterstrook langs een ingeschreven waterloop mag ook niet bemest worden.

Één of vijf meter:

Wat wel of niet kans langs een waterloop lijkt op het eerste gezicht niet eenvoudig! Maar eigenlijk valt het best mee. De wetgever heeft al deze regelingen voorzien in functie van de waterkwaliteit, die oeverstabiliteit en een vlot onderhoud van de waterloop. Een goed functionerende beek is cruciaal om wateroverlast te vermijden.

Meer informatie: