20200914_GR_parkeerbeleid_met_reglementen

PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

VAN DE GEMEENTERAAD


GEMEENTE 8980 ZONNEBEKEGemeenteraad van 14 september 2020Aanwezig:

Dirk Sioen: Burgemeester;
Nele Dejonghe: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur

Afwezig:


Verontschuldigd:

Franky Bryon: Raadslid

Dossierbeheerder: Patrick Blancke

Nummer punt: 27436Goedkeuring van de beleidsnota inzake parkeerbeleid in Zonnebeke

Bevoegdheid

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22/12/2017.

Naam schepen : Dirk Sioen / Koen Meersseman

Bevoegdheid : Politie & Mobiliteit

Naam behandelende ambtenaar : Patrick BlanckeWetgeving

 • Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 • Het decreet lokaal bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering dd. 22 december 2017.

 • Artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

 • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

 • Het koninklijk besluit dd. 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.Documenten en voorgeschiedenis

 • De beslissing van de gemeenteraad dd. 8 januari 2018 houdende goedkeuring van het reglement voor het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een handicap.

 • De beslissing van de gemeenteraad dd. 16 december 2019 houdende toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker, namens N-VA, Lijst Passendale en Insamenspraak conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur : kortparkeren in de centrumstraten van de dorpskernen

 • Het verslag van de gemeentelijke mobiliteitscommissie van 27 april 2020 waarin het parkeerbeleidsplan werd besproken.

 • Het verslag van de Raad voor Lokale Economie dd. 30 juni 2020 waarin het parkeerbeleidsplan werd besproken.

 • Beslissing gemeenteraad dd. 6 juli 2020 houdende toegevoegd punt door raadslid Descheemaeker conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur : kortparkeren voor apothekers.

 • De beleidsnota parkeerbeleid Zonnebeke en bijhorende reglementen opgemaakt door schepen van mobiliteit Koen Meersseman.

 • Het advies dd. 3 augustus 2020 van Nico Van Oost, hoofdinspecteur lokale politie Zonnebeke.Financieel

 • Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.

 • Beleidsitem (Overige mobiliteit en verkeer) 02900, algemene rekening (andere onroerende infrastructuur ) 22800000

 • Beleidsdoelstelling 2002: Zonnebeke streeft naar een betere mobiliteit voor zijn inwoners

 • Actieplan: 2002002: parkeergelegenheid

 • Actie: 2002002001: evaluatie en bijsturing parkeeraanbod

  • Startkrediet: 0

  • Huidig krediet: 0

  • Geschatte kostprijs: 0

  • Resterend krediet na beslissing: 0VisumAdvies van de dienst en motivatie

 • Het ontwerp van beleidsnota inzake parkeerbeleid werd voorgelegd in de gemeentelijke mobiliteitscommissie van 27 april 2020. De commissie ging akkoord om het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad voor Lokale Economie en de lokale politie.

 • Het advies van de raad voor Lokale Economie

De raad is akkoord met het voorgestelde parkeerbeleid mits aanpassing van:

- begin uur Shop & Go en blauwe zone om 8 uur in plaats van 8u30;

- de parking voor Sint Lucas te Zonnebeke maar gedeeltelijk als blauwe zone inrichten en dan evalueren na 1 jaar;

- de handhaving laten uitvoeren door een externe firma.

 • Naar aanleiding van de Raad voor Lokale Economie werd de beleidsnota parkeerbeleid als volgt aangepast :

- begin uur Shop & Go en blauwe zone om 8 uur in plaats van 8u30;

- de parking voor Sint Lucas te Zonnebeke maar gedeeltelijk als blauwe zone inrichten (de noordzijde) en dan evalueren na 1 jaar

 • Advies van de politie :

- De controle wordt uitgevoerd door een externe firma, waardoor de werklast voor de politie afneemt.

- Het invoeren van blauwe zones kan zorgen voor een mindere parkeerlast voor onder meer winkels
- Eenduidigheid over de volledige gemeente kan enkel toegejuicht worden

- Positief advies vanuit het lokaal commissariaat Zonnebeke.

 • Advies van de dienst mobiliteit :

- het aanbieden van shop & go plaatsen bij handelszaken gekenmerkt door hun kort bezoek zal ervoor zorgen dat de inwoners vaker hun inkopen zullen doen bij de lokale handelaars.

- Momenteel telt de gemeente Zonnebeke 3 verschillende blauwe zones, het invoeren van een blauwe zone van 3 uur voor heel het grondbied van Zonnebeke zorgt voor een eenduidige regelgeving.

- De invoering van school- sneeuw -en speelstraten zorgt ervoor dat de kinderen en hun begeleiders veiliger kunnen spelen op de openbare weg en naar school gaan.

- Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt waardoor ze tijd verliezen die voor de verzorging van de patiënt had kunnen gebruikt worden. De invoering van het systeem van zorgparkeren biedt een oplossing voor dat probleem.

- Om de beschikbare parkeerplaatsen te gebruiken zoals voorzien en de nodige rotatie te garanderen is een correct en goed gebruik van het aanbod noodzakelijk. Gezien de controle op het naleven van het parkeerreglement niet meer behoort tot de essentiële taken van de politie is de controle op vandaag onvoldoende. Het is dan ook best om de handhaving door een externe firma te laten uitvoeren.

- De retributie bij een overtreding van €25 lijkt ons billijk.

 • De beleidsnota inzake parkeerbeleid zal voor duidelijkheid en uniformiteit zorgen op het gehele grondgebied van onze gemeente..

 • Met de inhoud van deze beleidsnota en bijhorende reglementen kunnen wij ons akkoord verklaren en wordt dan ook best ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • De concrete uitwerking van het parkeerbeleidsplan zal dan best gebeuren in een aanvullend verkeersreglement per straat.

 • Er dient ook een prijsvraag naar diverse firma’s voor de handhaving van het uitgestippelde parkeerbeleid.Stemming

Aantal ja stemmen

19

Dirk Sioen, Nele Dejonghe, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, William Doom

Aantal nee stemmen

0


Aantal onthoudingen

3

Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six

Besluitvorming

 • De gemeenteraad keurt de beleidsnota inzake parkeerbeleid met de bijhorende reglementen goed.

 • Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
  - de dienst Omgeving
  - de Technische dienst
  - de politie.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

(get) A. Wyffels

(get) N. DejongheVOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

A. Wyffels

N. Dejonghe