Lijst der gezworenen

Wat?

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten de gemeentebesturen de gemeentelijke lijst der gezworenen opmaken. De personen die zijn opgenomen in de lijst der gezworenen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

De gemeentelijke lijsten worden in een later stadium samengevoegd tot een provinciale lijst. Uit deze lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

Hoe?

 1. De loting van de gezworenen wordt uitgevoerd door de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen. Dit gebeurt openbaar op het gemeentehuis tijdens de maand januari. De dag en het uur worden jaarlijks bekendgemaakt.
 2. Op de vastgestelde dag en uur worden tien in vieren gevouwen bladen met de cijfers nul tot en met negen in een bus gelegd.
 3. De burgemeester, bijgestaan door de twee schepenen, gaat over tot de loting. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat hij het blaadje weer in de bus heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer dat de tientallen voorstelt. Ook dit blaadje wordt in de bus gelegd. Deze loting heeft eenmaal plaats in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Luik. Ze vindt tweemaal plaats in de provincies Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
 4. Volgens artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek worden de gezworenen bij loting aangewezen uit de laatste lijst van de in het kiezersregister ingeschreven personen opgemaakt overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van het Kieswetboek. De personen van wie het rangnummer op die lijst (van de gemeente) eindigt op een van de aldus gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Aan de hand van de gegevens die voorkomen op de kiezerslijst worden evenwel onmiddellijk de namen weggelaten van de personen die op 1 januari geen 30 jaar of reeds 60 jaar oud zijn.
 5. Naast de naam van elke persoon die op de voorbereidende lijst voorkomt, wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.
 6. De burgemeester laat op de voorbereidende lijst de personen schrappen die sinds het opmaken van de kiezerslijst overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten niet meer hebben. Degenen die op de kiezerslijst zijn ingeschreven maar van verblijfplaats zijn veranderd blijven evenwel op de voorbereidende lijst ingeschreven.
 7. Vervolgens wordt per persoon die overblijft op de voorbereidende lijst van gezworenen een witte kaart opgemaakt. Op de voorzijde van elke kaart worden door het gemeentebestuur de vakken ingevuld betreffende de identiteit en de burgerlijke stand van de gezworenen, betreffende de datum van het nazicht in het strafregister en betreffende het rangnummer op de kiezerslijst. Die kaarten worden samen met een begeleidende brief aan de belanghebbenden bezorgd, door tussenkomst van de gemeente-overheid. Anderzijds moeten de kaarten betreffende de personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst maar van verblijfplaats zijn veranderd, hun toegezonden worden door tussenkomst van de gemeente-overheid van hun nieuwe verblijfplaats. De belanghebbenden dienen binnen acht dagen de achterzijde van de witte kaart in te vullen en ze op de voorzijde te ondertekenen op de daartoe bestemde plaats.
 8. Op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen laat de burgemeester uit de voorbereidende lijst van gezworen weg:
  1. ° de personen die niet kunnen lezen of schrijven;
  2. ° de personen die de taal niet kennen die gebruikt wordt in de rechtspleging ter zitting van het hof van assisen bij welke ze zouden worden opgeroepen om het ambt van gezworene te vervullen;
  3. ​° de leden van de Senaat, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement, de leden van de Raad van de Duitse cultuurgemeenschap, van de provincieraden, van de gemeenteraden, van de agglomeratieraden en van de raden van de federaties van de gemeenten, van de leden van de Franse en Nederlandse Commissies voor Cultuur van de Brusselse agglomeratie, de leden van de Regering en de burgemeesters;
   Hieronder wordt verstaan personen die een politiek mandaat bekleden.
  4. ° de werkende magistraten van de Rechterlijke Orde, de raadsheren- en de rechters-assesoren in handelszaken en in sociale zaken en de griffiers;
  5. ° de leden van de Raad van State, de assesoren van de afdeling wetgeving, de leden van het auditoraat, van het coördinatiebureau en van de griffie; de leden van het Rekenhof; de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers; de ambtenaren-generaal en de bestuursdirecteurs bij een ministerieel departement;
  6. ° de bedienaars van een eredienst;
  7. ° de militairen in actieve dienst.
 9. De personen die niet werden weggelaten van de voorbereidende lijst moeten ingeschreven worden op de gemeentelijke lijst in alfabetische volgorde en volgens een gemeentelijk rangnummer. Personen die niet hebben geantwoord of die een medisch attest bij hun kaart voegden, moeten worden opgenomen op de lijst.
 10. De kaarten worden, in alfabetische volgorde, genummerd in het vak op de voorzijde gereserveerd voor de gemeentelijke lijst. Een genummerde kaart die de vermelding “niet geantwoord” draagt, wordt opgesteld voor diegenen die niet hebben geantwoord. Voor diegenen die een medisch attest opstuurden, wordt dit attest bij de kaart gevoegd.
 11. De gemeentelijke lijst moet in twee exemplaren worden opgesteld aan de hand van de gerangschikte en genummerde kaarten en wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van het Provinciebestuur vóór 1 mei.

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 12 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon