Managementteam

Het managementteam of MAT speelt een sleutelrol in de goede wisselwerking tussen de verschillende gemeentediensten en het college van burgemeester en schepenen / vast bureau. In het MAT zetelen de algemeen directeur, de financieel directeur en enkele diensthoofden. Het MAT bewaakt de eenheid tussen de diensten, de kwaliteit van hun organisatie en werking en is bevoegd voor de interne communicatie. 

De vergaderingen worden voorgezeten door de algemeen directeur. Deze zijn niet openbaar. De burgemeester mag als waarnemer deelnemen aan de vergaderingen.

Leden

Waarnemend algemeen directeur: Bo Vandenberghe

Voorzitter van het managementteam.

Contact gemeentehuis (op afspraak): 051 48 00 60, algemeendirecteur@zonnebeke.be

Functie: de algemeen directeur bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de raad voor maatschappelijk welzijn. Hij maakt de notulen van de raads- en collegevergaderingen op, dit in samenwerking met de dienst secretariaat. De algemeen directeur is het hoofd van de gemeentelijke administratie en staat in voor het leiden en coördineren van de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW. Hij is tevens hoofd van het personeel en staat in voor het rechtstreeks contact en overleg met de bestuursoverheid.

Contact gemeentehuis (op afspraak): 051 48 00 60, financieel.directeur@zonnebeke.be

Functie: de financieel directeur staat in voor de financiële planning en rapportering van het meerjarenplan van het bestuur en het voeren en afsluiten van de boekhouding. Hij maakt financiële analyses en geeft financieel beleidsadvies. Ook het thesauriebeheer is binnen bepaalde grenzen de verantwoordelijkheid van de financieel directeur. De financieel directeur rapporteert aan de algemeen directeur over deze taken.

De financieel directeur voert de taken met betrekking tot krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen en het debiteurenbeheer in volle onafhankelijkheid uit.

Hij wordt bijgestaan door de financiële dienst.

Departementshoofd mens (kinderopvang, sociale dienst, burgerzaken, onderwijs, vrije tijd, toerisme, museum)

Contact gemeentehuis (op afspraak): 051 48 00 67, nathalie.maertens@zonnebeke.be

Departementshoofd leefomgeving (infrastructuur, omgeving, economie, milieu, mobiliteit, wonen, duurzaamheid)

Contact gemeentehuis (op afspraak): ward.houdendycke@zonnebeke.be

Diensthoofd dienst omgeving

Contact gemeentehuis (op afspraak): 051 48 00 62, patrick.blancke@zonnebeke.be

Diensthoofd communicatie en onthaal

Contact gemeentehuis (op afspraak): 051 68 03 89, bo.vandenberghe@zonnebeke.be

Secretariaat
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 12 oktober 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon