Tenlasteneming

Als je een vriend of familielid hebt die voor een periode van maximum drie maanden naar België wil komen maar die persoon:

 • beschikt niet over de Belgische nationaliteit (en is ook geen burger van de Europese Economische Ruimte)
 • en beschikt niet over voldoende financiële middelen om zijn of haar verblijf in België te bekostigen

dan kan je een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen op de dienst burgerzaken. Voor een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop je vriend of familielid het grondgebied van een van de Schengenstaten betreedt, ben je verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van het verblijf en de kosten verbonden aan gezondheidszorgen en repatriëring.

Aanpak

De te volgen procedure verschilt naargelang:

 • de vreemdeling vrijgesteld is van de visumplicht: de dienst burgerzaken stuurt de tenlasteneming en bewijsstukken door naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de financiële draagkracht van de garant beoordeelt.
 • de vreemdeling visumplichtig is en de visumaanvraag wordt ingediend bij een Belgisch consulaat: je krijgt de tenlasteneming onmiddellijk mee. De vreemdeling moet zich met de tenlasteneming en bewijsstukken aanmelden bij het consulaat dat zijn visumaanvraag zal behandelen.
 • de vreemdeling visumplichtig is en de visumaanvraag wordt ingediend bij een consulaat van een andere Schengenstaat die als vertegenwoordiger van België optreedt: de dienst burgerzaken stuurt de tenlasteneming en de bewijsstukken door naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de financiële draagkracht beoordeelt.

Meenemen

 • Originele (geen kopie!) identiteitskaart van de garant (dit is de persoon die uitnodigt)
 • Informatie over de vreemdeling:
  • Naam en voornaam
  • Geboorteplaats- en datum
  • Nationaliteit
  • Paspoortnummer
  • Volledig adres in het buitenland
  • Duur van het verblijf
  • Bij welke ambassade de visumaanvraag wordt gedaan
 • Bewijs inkomsten van de garant:
  • Zelfstandige: een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis
  • Werknemer: de drie laatste loonfiches van de garantsteller
  • Een document van een overheidsinstantie dat de netto- of bruto-inkomsten bewijst

Kostprijs

GratisBurgerzaken: niet-Belgen
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 18 oktober 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon