Inbreuken op de openbare orde

Een gemeentelijke administratieve sanctie voor inbreuken tegen de openbare orde kan opgelegd worden wanneer vastgesteld wordt dat er een overtreding begaan is tegen de openbare veiligheid, rust en gezondheid of als je overlast veroorzaakt. De inbreuken waartegen een administratieve geldboete opgelegd kunnen worden, zijn opgenomen in de zonale en lokale politieverordening openbare orde.

Voorbeelden van inbreuken zijn zwerfvuil, wildplassen, het aanbrengen van graffiti, lawaaihinder veroorzaken, het achterlaten van hondenpoep…

Vaststelling

Een overtreding wordt vastgesteld door de politie of door gemeentelijke vaststellers die daartoe bevoegd zijn. Zij stellen een bestuurlijk verslag op.

De administratieve procedure wordt opgestart binnen de twee maanden na vaststelling van de inbreuk door middel van aangetekende brief aan de overtreder. De brief bevat een uiteenzetting van de feiten en de kwalificatie van de inbreuk. Hierbij wordt ook een kopie van de vaststelling toegevoegd.


Verweer

Als overtreder kan je binnen de 15 dagen na de kennisgeving verweer aantekenen per aangetekende zending. Afhankelijk van de vooropgestelde boete kan dat verweer schriftelijk of mondeling gebeuren.

  • GAS-boetes lager of gelijk aan 70 euro: hiervoor kan je enkel schriftelijk verweer indienen. Dit gebeurt per aangetekende zending gericht aan de behandelende sanctionerend ambtenaar. Het adres vind je terug op de kennisgevende brief.
  • GAS-boetes van meer dan 70 euro: je kan zowel schriftelijk als mondeling verweer indienen. Bij een hoorzitting mag je je mondeling verweer toelichten aan de sanctionerend ambtenaar die het dossier behandelt. De sanctionerend ambtenaar bepaalt het moment van de hoorzitting. Als je gehoord wil worden, kan je een afspraak maken.

Na onderzoek van het verweer of na het verstrijken van de termijn waarbinnen je als overtreder verweer kan aantekenen, doet de sanctionerend ambtenaar uitspraak of hij al dan niet een GAS-boete oplegt. Hij stuurt de kennisgeving per aangetekende brief naar jou als overtreder. De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn.


Beroep

Als overtreder heb je één maand de tijd om tegen de beslissing beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Doe je dat niet, dan moet de boete ten laatste twee maanden na de kennisgeving betaald worden.


Bemiddeling voor minderjarigen

Er is een verplichte bijstand door een advocaat die door de stafhouder van de orde van advocaten werd aangeduid.

De sanctionerend ambtenaar gaat over tot de procedure van ouderlijke betrokkenheid. Hierbij worden de ouders, de voogd of de personen die het goederecht hebben over de minderjarige, geïnformeerd over de feiten en gevraagd welke opvoedkundige maatregelen ze zullen nemen.

Voor minderjarigen voorziet de wetgeving ook een verplicht aanbod voor bemiddeling. Hierbij gaan de overtreder en benadeelde partij in overleg over de inbreuk en wordt er naar een alternatieve vorm van herstel gezocht. Bemiddelen kan enkel op voorwaarde dat de minderjarige overtreder zijn fout erkent.

De maximum geldboete voor minderjarigen bedraagt 175 euro, de maximale duur van gemeenschapsdienst is beperkt tot 15 uur.

Er kan beroep aangetekend worden bij de jeugdrechtbank tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.


Sanctionerend ambtenaar GAS – openbare orde
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Sanctionerend ambtenaar GAS – parkeren en stilstaan
Auris
Ter Waarde 1
8900 Ieper

Laatste update: 26 januari 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon