Bestuursorganen

 • Burgemeester (gemeente)

  De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is ook de vertegenwoordiger van de regering.

 • College van burgemeester en schepenen (gemeente)

  Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

  Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.

  Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van het college van burgemeester en schepenen.

 • Gemeenteraad (gemeente)

  De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Het aantal gemeenteraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van de gemeente.

  Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

  Het Decreet over het Lokaal Bestuur regelt de werking van de gemeenteraad.

 • Vast bureau (OCMW)

  Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.

  Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

 • Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-Raad)

  Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 • Bijzonder comité sociale dienst (OCMW)

  Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

 • Management

 • AGB Memorial Museum Passchendaele 1917

 • Adviesraden

 • Intergemeentelijke samenwerkingen

 • Politiezone Arro Ieper

  Zonnebeke maakt samen met 9 andere gemeentes deel uit van de lokale politie Arro Ieper. De bevoegdheden worden in een politiezone met verschillende gemeenten de verantwoordelijkheid van het politiecollege en de politieraad.

 • Hulpverleningszone Westhoek