Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Volgens de rechtspraak is het van essentieel belang dat er een redelijk verband is tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

De invordering en de geschillenbeslechting

Er is geen bijzondere procedure voorzien voor de invordering van retributies. In de praktijk worden retributies onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of schuldvordering.

Artikel 177, 2° van het decreet lokaal bestuur is eveneens toepasselijk op de invordering van retributies: met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

Er is geen bijzondere procedure voor de geschillenbeslechting inzake retributies. De gewone burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd.

Belastingen
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 29 mei 2024
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon