Toegelaten arbeid

Elke gepensioneerde kan naast zijn pensioen nog wat bijverdienen. Als het jaarinkomen lager is dan de wettelijk toegelaten grens, heeft dat geen weerslag op het pensioenbedrag. Een overschrijding van meer dan 15 % betekent een volledige schorsing voor dit kalenderjaar, bedraagt het minder, dan wordt het pensioen evenredig verminderd.

Het bedrag van de toegelaten arbeid is afhankelijk van: aard pensioen, aard beroepsactiviteit, leeftijd, kinderlast, ingangsdatum van het pensioen.
Opmerking: wie 65 jaar oud is en een activiteit als werknemer aanvat moet geen aangifte meer doen als zijn pensioen reeds in betaling is (maatregel sinds 1 januari 2006).

Aanvraag

  • Elke activiteit (hoe klein ook) moet vooraf aangegeven worden bij de instelling die het pensioen uitbetaalt. Als je reeds een kennisgeving hebt ontvangen, mag je dit melden binnen de 30 dagen na de aanvangsdatum. Ook de echtgeno(o)t(e) moet haar activiteit aangeven want dit kan een weerslag hebben op het toekennen van het gezinspensioen.
  • Als je een pensioen als werknemer geniet, moet je de Rijksdienst voor Pensioenen hierover inlichten, voor zelfstandigen is dat het RSVZ, voor ambtenaren de PDOS, de pensioendienst voor de overheidssector.
  • De aangifte gebeurt via het model 74 dat je kan bekomen bij het gemeentebestuur, de RVP, RSVZ. Je verstuurt het document best aangetekend.
  • Ook de werkgever moet aangetekend ingelicht worden via het formulier 74 B. De werkgever moet op zijn beurt het document 74 C binnen de 30 dagen bezorgen aan de pensioendienst.

Meer info

  • Rijksdienst voor pensioenen: Contactcenter Zuidertoren, 1060 Brussel, 02 529 30 02, info@rvonp.fgov.be
  • Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: RSVZ, secretariaat RSVZ Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, 02 546 42 11, info@rsv-inasti.fgov.be
  • Pensioendienst voor de overheidssector: Personeelsdienst, Victor Hortaplein 40/30, 1060 Brussel, 02 558 60 00, info@pdos.fgov.be

Burgerzaken
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 12 mei 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon