Schade aan landbouwteelten

Wateroverlast, vorst, droogte… en andere natuurelementen kunnen landbouwproducten schade berokkenen. Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schadecommissie laten bijeen roepen. Hij roept hiervoor de schadecommissie bijeen van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn.

Procedure

  1. Vul het aanvraagformulier voor het college van burgemeester en schepenen zo snel mogelijk in.
  2. De schattingscommissie komt een officiële vaststelling doen van de getroffen schade. Er worden overwegend twee vaststelling gedaan:
    1. De eerste vaststelling gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade. Er wordt een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt. Hierin wordt de oorzaak, de datum/periode en de hoeveelheid schade (indien mogelijk) vermeld.
    2. De tweede vaststelling gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten. Er wordt een proces-verbaal van een tweede vaststelling opgemaakt. Hierin wordt het definitieve schadepercentage opgenomen.

De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.


Belang

De vaststelling van schade kan belangrijk zijn voor:

  • Aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
  • Eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds (wet van 12 juli 1976).
  • Het proces verbaal van vaststelling van schade aan teelten kan eventueel gebruikt worden voor de toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies in het kader van de Europese Richtlijn.

Milieu
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 5 december 2022
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon