Conformiteitsattest

Eigenaars die een woning willen verhuren, moeten zorgen dat die voldoet aan een aantal minimale kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

Het conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Als eigenaar kan je bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen voor je huurwoning.

Het conformiteitsattest wordt verplicht voor huurwoningen. Voor nieuwe verhuringen vanaf 1 mei 2021 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar vóór 1950.

Voor de andere huurwoningen wordt dit gefaseerd ingevoerd:

 • voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2023 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar vóór 1970
 • voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2025 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar vóór 1990
 • voor nieuwe verhuringen vanaf 1 januari 2027 geldt de verplichting voor alle woningen, ongeacht de ouderdom van de woning.

Lees het reglement van de gemeenteraad van 12 april 2021 (publicatiedatum: 19 april 2021).

Ook voor huisvesting van seizoenarbeiders is het verplicht om te beschikken over een conformiteitsattest. Lees het reglement van de gemeenteraad van 18 november 2019.

Raadpleeg onze infogids over woningkwaliteit.

Voorwaarden

Het conformiteitsattest wordt verstrekt als de eindbeoordeling op het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning maximaal 6 gebreken van categorie I en geen gebreken van categorie II of III vermeldt.

Zie vlaanderen.be voor meer info over de woningkwaliteitsnormen.


Kostprijs

Retributiereglement van de gemeenteraad van 15 november 2021 (publicatiedatum: 19 november 2021):

 • 62,50 euro voor de aanvraag van een conformiteitsattest.
 • 30 euro voor de aanvraag van een conformiteitsattest na ‘weigering conformiteitsattest’ (maximum 6 maanden geleden) voor hetzelfde adres.
 • Gratis voor woningen verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor en huisvesting van seizoenarbeiders of buitenlandse arbeidskrachten.

Voordelen

Het conformiteitsattest heeft tal van voordelen voor de verhuurder:

 • De verhuurder is zeker dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning op dat moment conform was.
 • De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onbetrokken partij die een officieel document ter beschikking stelt, waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de normen.
 • De verhuurder verhuurt een conforme woning. Het attest is bovendien ook een vorm van kwaliteitslabel voor de huurwoning.
 • Bij discussie over schade aan de woning en bij betwisting voor het vredegerecht kan het attest bevrijdend werken.
 • Het conformiteitsattest vermeldt de bezettingsnorm, dit is het aantal personen dat in de woning mag wonen.

Geldigheid

Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, uitgezonderd wanneer er bepaalde gebreken worden vastgesteld. Lees het reglement van de gemeenteraad van 14 december 2020 (publicatiedatum: 21 december 2020).

Het conformiteitsattest vervalt altijd van rechtswege vanaf het ogenblik dat:

 • er uitvoerige werkzaamheden worden uitgevoerd;
 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard op basis van de Vlaamse Wooncode;
 • de woning onbewoonbaar wordt verklaard op basis van art.135 van de Nieuwe Gemeentewet;
 • er voor de woning een proces-verbaal door de wooninspecteur wordt opgesteld.

Aanvraag

Het conformiteitsattest wordt aangevraagd door de verhuurder via het aanvraagformulier. Voeg ook een betalingsbewijs aan je aanvraag toe.

De conformiteit wordt vastgesteld door de technische medewerker van de woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle. Als de woning conform wordt bevonden in overeenstemming met de veiligheids- en kwaliteitsnormen, wordt het conformiteitsattest binnen de 60 dagen na aanvraag afgeleverd door de burgemeester.


Dienst communicatie
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke

Laatste update: 10 augustus 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon