Projectsubsidie cultuur

Het gemeentebestuur verleent onder bepaalde voorwaarden een speciale projectsubsidie voor culturele projecten van vernieuwende of gemeenschapsbevorderende aard.

Alle gemeentelijke verenigingen aangesloten bij de cultuur- of jeugdraad en alle samenwerkingsverbanden tussen verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

 • De activiteit moet doorgaan op het grondgebied van Zonnebeke.
 • De activiteit heeft een openbaar karakter.
 • Het project moet een kwalitatieve meerwaarde betekenen voor de vereniging en/of de gemeente.
 • Het project is éénmalig (uitzonderlijk) en in tijd begrensd.
 • De organisatie streeft originaliteit, diversiteit en artistieke kwaliteit na.
 • Het project overstijgt de normale werking van de vereniging.
 • Het project moet één of meer van volgende kenmerken hebben:
  • Een eigen creatie of schepping beogen.
  • Daadwerkelijke samenwerking van het culturele leven in de hand werken.
  • Uitstraling hebben buiten de gemeentegrenzen.
  • Op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan of jeugdwerkbeleidsplan.
  • Aandacht hebben voor bijzondere doelgroepen.
 • Een cultureel project heeft betrekking op één van volgende materies:
  • Beeldende kunst
  • Cultureel erfgoed
  • Letteren en taal
  • Muziek
  • Podiumkunsten
  • Volksontwikkeling
 • Er mag geen winst of commercieel doel nagestreefd worden met het project en de organisatie ervan houdt geen financieel risico in.
 • Het project is een initiatief waarbij een eigen inbreng van de initiatiefnemer wordt verwacht.
 • De subsidie moet integraal worden gebruikt voor het project.
 • De subsidie komt slechts voor één activiteit per jaar van de vereniging in aanmerking.
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke projectsubsidies.

Meer details over de voorwaarden kan je lezen in het reglement.

Aanvraag

Doe je aanvraag:

 • Ofwel vóór 15 september, voor de activiteiten die doorgaan tussen 1 januari en 30 juni.
 • Ofwel vóór 15 maart, voor de activiteiten die doorgaan tussen 1 juli en 31 december.

Reglement

Reglement van de gemeenteraad van 20 maart 2023, met ingang van 1 april 2023 (publicatiedatum: 22 maart 2023).

Laatste update: 7 april 2023
zonnebeke-grafisch-element-zon
zonnebeke-grafisch-element-beek
zonnebeke-grafisch-element-zon